Interviu cu Irina Iancu, inginer horticultor în cadrul Primăriei Şiria
– Sunteţi inginer în cadrul compartimentului agricol, care sunt atribuţiile d-voastră în cadrul primăriei Şiria?
– Am venit în Primăria Şiria în anul 1992, ca angajat al Direcţiei pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală a judeţului Arad, la acea vreme, Centrul Agricol Şiria. În anul 1998, am susţinut un concurs şi am trecut la Primăria Şiria, Compartimentul Agricol. În momentul actual am următoarele atribuţii:
– Conducerea Registrului Agricol, aceasta însemnând înregistrarea în Registrul Agricol a tuturor terenurilor (arabil, fâneţe, vie, păşuni, păduri, grădini familiale), construcţiilor de orice fel precum şi a animalelor deţinute de către gospodari, atât persoane fizice cât şi persoane juridice.
– Emiterea certificatelor de producţie, producătorii de legume, fructe, cereale, crescători de animale, pentru a-şi valorifica produsele pe piaţă. Pentru această, fiecare producător depune o cerere – declaraţie, la compartimentul agricol, prin care să arate că produsele pentru care solicită certificat de producător sunt produse în gospodăria proprie. Solicitarea producătorului este verificată atât cu Registrul Agricol cât şi pe teren prin existenţa produselor, estimarea producţiilor şi a cantităţilor destinate comercializării.
– Întocmirea proceselor verbale de punere în posesie cât şi punerea în posesie a persoanelor îndreptăţite la reconstituirea dreptului de proprietate a terenului. În baza legilor fondului funciar nr. 18/1991 şi 2471/2005, s-au depus cereri pentru reconstituirea dreptului de proprietate. Cererile aprobate au fost introduse în anexe ale legii, iar pe baza acestor anexe li se emit titluri de proprietate celor îndreptăţiri. Procesele verbale de punere în posesie stau la baza emiterii titlului de proprietate.
„Registrul Agricol se ţine atât pe suport hârtie, cât şi electronic”
– Verificarea planurilor parcelare în vederea intabulării în Cartea Funciare a titlurilor de proprietate. Firme de specialitate fac măsurători pentru persoanele care doresc să-şi intabuleze titlurile de proprietate, bineînţeles contra cost. Acestea fac un plan parcelar pentru fiecare parcelă cadastrală, care înainte de a se trimite Oficiului pentru Cadastru şi Publicitate Imobiliare Arad, trebuie vizat de primar. Înainte de avizarea de către primar, se face verificarea acestui plan, dacă suprafeţele din planul parcelar corespund cu cele din titlurile de proprietate.
– Ce obligaţii are o persoană care este înscrisă în Registru Agricol?
– În scopul asigurării unei evidenţe unitare cu privire la categoriile de folosinţă a terenurilor, a mijloacelor de producţie agricolă şi a efectivelor de animale care contribuie la dezvoltarea agriculturii şi bună utilizare a resurselor locale, în baza Legii 98/2009 şi a Hotărârii de Guvern nr. 1632/2009, se ţine la zi Registrul Agricol atât pe suport hârtie, cât şi electronic. Persoanele fizice cât şi cele juridice au obligaţia să declare datele pentru înscrierea în registru agricol astfel:
– Între 5 ianuarie – 1 martie, pentru datele anuale privind membrii gospodăriei, terenul aflat în proprietate şi cel pe care îl utilizează, clădirile cu destinaţia de locuinţă, construcţiile anexe şi mijloacele de transport cu tracţiune animală şi mecanice, maşinile, utilajele şi instalaţiile pentru agricultură şi silvicultură, efectivele de animale existente în gospodărie la începutul fiecărui an, precum şi modificările intervenite în cursul anului precedent în efectivele de animale pe care le deţin ca urmare a vânzări – cumpărării, a produşilor obţinuţi, a morţii sau sacrificării animalelor ori a altor intrări-ieşiri.
– Între l mai – 31 mai pentru datele privind modul de folosinţă al terenului, suprafeţele cuvenite, numărul pomilor în anul agricol respectiv.
Persoanele fizice şi juridice au obligaţia să declare date pentru a fi înscrise în Registrul
Agricol şi în afara acestor intervale de timp, în cazul în care au intervenit modificări în
proprietate, în termen de 30 de zile de la apariţia modificării.
„Pentru înscrierea datelor în Registru Agricol nu se percep taxe”
– Ce taxe se percep pentru această procedură?
– Pentru înscrierea datelor în Registru Agricol nu se percep taxe, dar nedeclararea la termenele stabilite şi în formă solicitată a datelor care fac obiectul registrului agricol, sau declararea de date neconforme cu realitatea, sau refuzul de declarare, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 100 la 500 lei, în cazul persoanelor fizice şi cu amendă de la 300 la 1500 lei, în cazul persoanelor juridice.
– Ce acte trebuie să depună o persoană pentru a-şi înscrie terenul şi construcţiile în Registrul Agricol?
– Înscrierea în Registru Agricol a datelor privind clădirile şi terenurile, precum şi schimbarea categoriei de folosinţă, se poate face pe bază de documente (contract de vânzare-cumpărare, titlu de proprietate, contract de donaţie, extrase de Carte Funciară, sau alte acte care dovedesc proprietatea). În cazul în care nu există documente, înregistrarea acestora în Registru Agricol se poate face pe baza unei declaraţii date sub semnătură capului de gospodărie sau, în lipsa acestuia, de un alt membru major al gospodăriei, sub sancţiunea nulităţi. Declaraţiile pot fi date, potrivit opţiunii persoanei fizice obligate să declare în Registrul Agricol, după cum urmează: în faţa secretarului localităţi, în faţa notarului public, sau misiunilor diplomatice şi oficiile consulare ale României.
În cazul indiviziunii, oricare dintre coindivizari poate da declaraţia pentru înscrierea datelor privind clădirile şi terenurile.
„Registrul Agricol se ţine separat pentru fiecare sat în parte”
– Câte poziţii sunt înscrise în Registrul Agricol?
– Având în vedere cele trei sate aparţinătoare comunei Şiria respectiv Şiria, Galşa şi Mâsca, Registrul Agricol se ţine separat pentru fiecare sat în parte, atât pentru gospodăriile cu domiciliu în localitate, cât şi străinaşi (persoane fizice şi juridice care deţin terenuri, animale sau construcţii pe raza localităţii). Pentru gospodăriile populaţiei cu domiciliu în localitate, avem un nr. total de 3385 poziţii în Registrul Agricol după cum urmează: Şiria – 2167, Galşa – 834 şi Mâsca – 384.
Pentru persoanele fizice cu domiciliu în alte localităţi, avem un număr de 796 poziţii în Registru Agricol şi 47 poziţii pentru persoanele juridice.
– Cum încurajaţi agricultorii din localitate?
– Deoarece specialitatea mea este horticultura, cetăţenii îmi cer sfatul mai mult în privinţa lucrurilor de întreţinere a culturilor de viţă de vie, legume şi pomi. Le dau sfaturi cu privire la substanţele care se folosesc la stropiri, momentul optim când se efectuează, soiurile care ar trebui semnate sau plantate în zona noastră. Pentru cei care accesează fonduri, le acord tot ajutorul, pentru că este important ca zona în care ne desfăşurăm activitatea şi în care trăim, să se dezvolte şi să arate frumos şi curat cum ar trebui să arate şi sufletele oamenilor în această perioadă a anului pe care o traversam acum.
De asemenea, îi îndemn pe gospodari şi îi ajut pentru a solicita subvenţii pe suprafaţă la APIA, prin identificarea blocurilor fizice unde exploatează terenul. Având în vedere că termenul limită pentru depunerea cererilor la APIA este până în 16 mai, îi îndemn pe cei care exploatează teren agricol şi au o suprafaţă de cel puţin un hectar, în parcele de minim 30 de ari, să se grăbească să depună cerere.
„Cred că ar trebui reduse birocraţiile”
– Ce măsuri ar trebui să ia Guvernul pentru sprijinirea agricultorilor?
– După anul 1989, satul românesc a fost părăsit de tineri. Cel mai important este atragerea tinerilor spre agricultură şi turism pentru revigorarea satului românesc. Pentru accesarea fondurilor în această perioadă, trebuie o documentaţie destul de stufoasă şi reducerea acestor birocraţii. Cred că, aceasta este cea mai bună măsură pe care ar trebui să o ia actualul Guvern.
– Care este colaborarea cu primarul Valentin Bot?
– Cu dl. primar am lucrat şi pe vremea când era angajat al Primăriei în funcţie executivă şi am colaborat foarte bine. Din funcţia de demnitate publică pe care o are acum, colaborez foarte bine mai ales că şi dl primar este la bază specialist în agricultură.
– Pe ce latură a agriculturii se bazează locuitorii comunei Şiria mai mult?
– Micii producători sunt axaţi pe cultivarea legumelor şi a fructelor şi pe cultura viţei de vie. Marii producători se ocupă cu cultivarea cerealelor şi a plantelor tehnice. Aceasta nu înseamnă că nu avem pe raza localităţi şi firme specializate în cultivarea viţei de vie pentru obţinerea strugurilor pentru masă şi vin.
„Avem investitori care plantează viţă de vie”
– Cum atrage Primăria investitori în comuna Şiria?
– Pentru atragerea celor care vor să investească în agricultură, este suficient să vadă poziţionarea comunei faţă de municipiu, formele de relief, precum şi faptul că poate să dezvolte atât activitate în cultivarea cerealelor şi a plantelor tehnice, activitate horticolă (cultura legumelor, pomilor şi a viţei de vie), cât şi activitate în turism. La momentul actual, avem investitori care plantează viţă de vie atât în Şiria cât şi în Galşa şi Mâsca. Dacă ar fi să dau numai câteva exemple: SC Cramele Miniş SRL, SC EliteWine SRL sau SC Agroverde SRL.
– Ce mesaj transmiteţi locuitorilor comunei?
– Deoarece sunt un localnic cu acte în regulă, îmi doresc ca locuitorii acestei comune să fie binecuvântaţi de Dumnezeu cu sănătate şi spor în gospodarii. Şi pentru că este perioada postului mare, la sfârşitul căruia vom sărbătorii Învierea Domnului nostru Isus Hristos, aş dori ca toţi locuitorii să fie curaţi la suflet, împăcaţi unii cu alţii, iar Sfânta Înviere a lui Hristos să le aducă lumină şi bucurie în casele şi în sufletele lor.

Anamaria Marc

Cartea de vizită
Irina Iancu, inginer horticultor în cadrul Primăriei Şiria,
Absolvent al Institutului Agronomic Dr. Petru Groza din Cluj-Napoca, Facultatea de Agricultură şi Hoticultură, secţia hoticultură, promoţia anului 1982
Căsătorită cu Ioan Iancu, inginer horticultor,
Un băiat Bogdan Ioan Iancu

print

Comments are closed.