– De câteva săptămâni bune v-aţi întors în funcţia de secretar al comunei Şiria. Cum ar regăsit administraţia publică locală, după trei ani de absenţă?
– În luna februarie a anului 2013 am revenit în activitate după o absenţă de trei ani de zile, timp în care m-am aflat în concediu de creştere a copilului. Am regăsit administraţia publică locală la fel de activă ca şi în momentul când am plecat temporar, cu un plus de atribuţii în sarcina autorităţilor locale. Personal, această pauză m-a motivat şi mai mult pentru a reveni în activitate şi m-a alimentat cu multă energie pe care doresc să o depun în slujba cetăţenilor comunei Şiria. Este foarte important să îţi placă ceea ce faci în plan profesional, şi atunci şi randamentul muncii tale va fi ridicat şi satisfacţiile nu vor întârzia să apară.
– Sunteţi un factor important în demararea activităţii administraţiei publice locale. Aş dori să ne spuneţi care sunt cele mai importante atribuţiuni ale dvs?
– În ceea ce priveşte atribuţiile secretarului comunei Şiria aş enumera câteva din cele mai importante:
– coordonarea, conducerea şi asigurarea bunei funcţionări a compartimentelor din subordine
– asigurarea cadrului juridic şi a bunei funcţionări a activităţilor cu caracter juridic din cadrul aparatului primarului şi pentru consiliul local
– pregătirea şi participarea în mod obligatoriu la şedinţele Consiliului Local Şiria
– pregătirea proiectelor de hotărâri şi a altor lucrări supuse dezbaterii Consiliului Local Şiria
– avizarea proiectelor de hotărâri ale consiliului local, cu asumarea răspunderii pentru legalitatea acestora, şi contrasemnarea hotărârilor pe care le consideră legale
– avizarea pentru legalitate a dispoziţiilor primarului şi contrasemnarea lor
– aducerea la cunoştinţa publică a hotărârilor şi dispoziţiilor cu caracter normativ şi comunicarea celor cu caracter individual
– asigurarea transparenţei decizionale şi a acţiunilor organizate de consiliul local şi aparatul primarului şi accesul liber, democratic al cetăţenilor la informaţiile publice – asigurarea funcţiei de secretar al Comisiei locale de fond funciar, conform legii
– acordarea de audienţe pe următoarele probleme: legea fondului funciar, probleme sociale, alte probleme de natura juridică, legea imobilelor naţionalizate.
– Care sunt cele mai importante modificări legislative din acest an , care vor afecta cetăţenii Şiriei, dar şi autorităţile?
– Voi detalia cea mai importantă modificare legislativă din ultimele luni, respectiv modificarea procedurilor de rectificare a titlurilor de proprietate. Prin Legea nr. 219/2012 pentru aprobarea OUG nr. 81/2011 privind trecerea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară din subordinea Ministerului Adminmistraţiei şi Internelor în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului (actual Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice), precum şi pentru modificarea unor acte normative, publicată în MO nr. 789/23.12.2012, la art. 59 s-a mai adăugat un art. 59,1, care stabileşte că:
„1) Îndreptarea erorilor materiale înscrise în titlurile de proprietate care sunt produse din cauza erorilor de scriere se efectuează de oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară.
2) Rectificarea titlurilor de proprietate se poate face de oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară, în temeiul hotărârii comisiei judeţene”.
Pentru aceasta, Comisia judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Arad a emis în data de 02.04.2013 Hotărârea nr. 38 care stabileşte procedura administrativă de modificare/corectare a titlurilor de proprietate neintrate în circuitul civil şi neînscrise în Cartea Funciară, care cuprind erori materiale, şi în care nu se modifică suprafaţa totală. Procedura poate fi consultată la compartimentul secretar din cadrul Primăriei Şiria şi este afişată la avizierul nostru.
Rezultă deci că pentru aceste cazuri rectificarea titlurilor de proprietate nu se mai face prin instanţa de judecată, ci pe cale administrativă.
– Care este atmosfera în cadrul Primăriei Şiria, dar şi în cadrul Consiliului Local Şiria?
– În cadrul Primăriei Şiria colectivul, în componenţa actuală, colaborează deja de câţiva ani împreună, fapt pentru care consider că este foarte bine închegat, fiecare cunoscând aptitudinile celuilalt şi toţi, inclusiv cu conducerea unităţii, formând o echipă unită. În ceea ce priveşte atmosfera în Consiliul Local am fost surprinsă să constat că deşi d-nii consilieri sunt de diferite culori politice problemele supuse dezbaterii lor nu sunt tratate diferit, pe criterii politice şi, deşi există amendamente şi interpelări în cursul şedinţelor de consiliu, ele sunt doar păreri exprimate în calitate de cetăţeni ai comunei, constructive.
– Cât de importantă este munca în echipă pentru ca realizările să fie duse la bun sfârşit?
– În administraţia locală, munca în echipă ocupă o pondere de 50% din totalul eforturilor fiecărui angajat pentru ca problemele comunităţii să fie rezolvate. Cum s-ar zice „trebuie să ştii să faci de toate şi trebuie să te consulţi pentru asta cu specialiştii în anumite probleme. De cele mai multe ori sarcinile sunt complexe şi implică participarea mai multor compartimente pentru rezolvarea lor.
– Ce mesaj transmiteţi şirienilor?
– În final, transmit şirienilor să apeleze cu încredere la serviciile publice pe care noi le oferim, să dorească să fie informaţi, să ne solicite în acest sens şi să respecte legea pentru ca noi toţi să simţim că trăim într-un stat de drept.

print