Interviu cu Dan Oprea, consilier juridic în cadrul Primăriei comunei Şiria
– Au existat anul trecut executări silite pentru neplata impozitelor? Cum se procedează în astfel de cazuri ?
– În cursul anului 2012 au fost declanşate procedurile de executare silită în 1499 de cazuri prin emiterea somaţiilor după expirarea termenelor legale pentru plata taxelor, impozitelor sau amenzilor datorate de contribuabili la bugetul local. Contribuabilii trebuie să ştie că după expirarea termenului de plată voluntară a taxelor, impozitelor şi amenzilor, începe executarea silită prin comunicarea somaţiei însoţită de titlul executoriu. După emiterea somaţiilor, la expirarea termenului înscris în somaţie, se trece la executarea silită propriu-zisă prin toate mijloacele permise de lege: poprire pe conturi sau venituri urmăribile, aplicarea sechestrului pe bunuri mobile, începerea executării silite imobiliare prin notarea somaţiei în Cartea Funciară.
În anul 2012 au fost înfiinţate 7 popriri asupra conturilor persoanelor juridice şi 154 de popriri asupra veniturilor obţinute sau conturilor persoanelor fizice. S-au început 7 executări imobiliare împotriva unor debitori, persoane fizice cât şi juridice. La 2 dosare de executare imobiliară suntem în faza de evaluare a proprietăţii de către un evaluator, în vederea valorificării prin licitaţie publică. A fost aplicat un sechestru asupra unui bun mobil. Nu s-a ajuns la faza de valorificare prin licitaţie, deoarece debitorul şi-a achitat creanţa restantă.
În cursul anului 2012 au fost întocmite 65 de dosare de insolvabilitate pentru persoane fizice. Este de menţionat că pentru aceste persoane fizice, toate cu amenzi neachitate, suntem obligaţi, conform dispoziţiilor Ordonanţei nr.2/2001 privind regimul contravenţiilor, să comunicăm organelor care au aplicat sancţiunile faptul că nu s-au achitat amenzile în termen de 30 de zile.
Rezultatul este că persoanele respective sunt chemate în instanţă de către Poliţie sau Inspectoratele de jandarmi pentru a se transforma amenzile în muncă în folosul comunităţii.
Au fost pronunţate mai multe sentinţe definitive, în acest sens, persoanele respective participând la muncă în folosul comunităţii .
Sirienii trebuie să se informeze la Primărie despre consecinţele neplăţii impozitelor, taxelor locale sau amenzilor, deoarece multe persoane spun că nu se poate face nimic împotriva lor. Activitatea de executare silită precum şi sentinţele pronunţate de instanţe
dovedesc contrariul.
Pe lângă faptul că sunt calculate automat majorările de către programul informatic, plăţile nu se pot face decât în ordinea vechimii creanţelor, aşa cum prevede art. 115 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind codul fiscal.
În acest sens, unii contribuabili constată că doresc să facă plata doar pentru impozit pe grădina spre exemplu iar programul informatic nu permite.
Suma achitată este automat încasată la creanţa principală şi accesoriile mai vechi.
– Sunt folosite datele de la recensământ de Primăria Siria ?
– Datele recensământului nu se pot folosi în cadrul activităţii fiscale. Am auzit că unele persoane ar fi susţinut că de aceea s-au înregistrat datele pentru a se folosi de către „fisc”. Pe lângă faptul că acele persoane nu au avut curiozitatea să se documenteze asupra modului de colectare a datelor precum şi prelucrarea acestora, cred că sunt şi rău intenţionate, urmărind doar dezinformarea voită. Este adevărat că la recensământ au participat şi persoane din cadrul serviciilor taxe şi impozite de la mai multe primarii, dar recenzorii – pe lângă faptul că au semnat un act prin care se obligau să păstreze secretul datelor recenzate, după colectarea acestora au predat mapele către Direcţiile Statistice. Acolo se efectua prelucrarea datelor.
Cred că era normal ca în primul rând să participe la recensământ profesioniştii, persoanele care cunoşteau localităţile şi care aveau tangenţă cu obiectul supus recenzării. Alegerea recenzorilor nu a fost făcută de către primarii ci de către organizatorul recensământului în baza cererilor depuse şi a îndeplinirii condiţiilor impuse de acesta.
– Care este procedura şi actele necesare pentru că o persoană să îşi poată înregistra proprietatea în evidenţele Primăriei? Ce sancţiuni risca persoanele care nu îşi înregistrează proprietatea ?
– Procedura de înregistrare a unui bun impozabil şi modul de calcul al impozitului este stabilită de art. 249-255 pentru clădiri, art. 256-260 pentru terenuri şi art. 261-265 pentru vehicule – Codul Fiscal, Hotărârea Consiliului Local Siria nr.45/2010 privind înregistrarea, evidenţa şi radierea vehiculelor de pe raza Comunei Siria care nu se supun înmatriculării precum, Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 – normele de aplicare a Codului Fiscal. Persoanele care dobândesc astfel de bunuri au obligaţia ca în termen de 30 de zile de la data dobândirii (exemplu: cumpărare, acceptare donaţie, atribuire prin sentinţă judecătorească rămasă irevocabilă, partaj voluntar, act de adjudecare schimbare domiciliu, etc.) să se înregistreze fiscal în evidenţele Primăriei locale.
Este de menţionat că pentru înregistrarea fiscală se prezintă actul în original, copia acestuia, actul de identitate al proprietarului bunului, copia actului de identitate. În cazul actelor de dobândire redactate în altă limbă decât cea oficială – limba română, se prezintă şi traducerea legalizată. Codul de procedură fiscală prevede obligativitatea prezentării actelor în limba română, iar organul fiscal reţine copiile acestor acte. Originalele se prezintă pentru confruntare. Declaraţia fiscală se completează la sediul Primăriei Şiria, unde se pune la dispoziţie formularul aferent şi se asigură asistenţa necesară. Actele se prezintă de către proprietarul bunului, care semnează şi declaraţia fiscală. Altă persoană poate solicita înregistrarea fiscală doar în baza mandatului/procurii sau împuternicirii date în condiţiile legii.
O remarcă trebuie făcută asupra faptului că unele firme de intermediere auto sau persoane care se ocupă cu intermedieri auto, induc în eroare contribuabilii prin susţinerea că nu trebuie înregistrate autovehiculele decât după expirarea termenului de circulaţie cu numere provizorii. Codul fiscal este foarte clar în această privinţă – declararea fiscală se face de la data dobândirii unui bun supus impozitării. Sancţiunea este amenda precum şi plata retroactivă a impozitului şi a majorărilor aferente.
Mai mult decât atât, pot fi sesizate şi organele penale pentru evaziune fiscală, aşa cum este prevăzută în legea 241/2005 privind combaterea evaziunii fiscale.
Pentru imobile este necesar să se prezinte act autentic de transfer a proprietăţii, respectiv act încheiat de către notar.
Nu se acceptă înregistrarea fiscală a „contractelor de mână”, a promisiunilor de vânzare sau a hotărârilor judecătoreşti care nu sunt irevocabile.
– Sunteţi cel care transmite şirienilor somaţii pentru neplata dărilor. Câte somaţii trimiteţi anual? Cât cheltuie Primăria Şiria odată cu expedierea somaţiilor?
– Anul trecut s-au trimis 1499 somaţii cu valoarea totală 7345 lei.
– Sunt sau nu şirienii buni platnici ai taxelor şi impozitelor locale?
– În anul 2009, anul în care am început efectiv activitatea la Primăria Şiria, am trimis 2108 de somaţii conform bazei de date de atunci. În anul 2011 am trimis 3698 de somaţii, iar anul trecut 1499. Scăderea numărului de somaţii cred că duce la concluzia că şirienii încep să fie buni platnici şi să conştientizeze faptul că se pot lua măsuri de executare silită în caz de neplată a creanţelor la bugetul local.
Somaţiile împreună cu titlurile executorii se generează automat de către programul informatic pentru toţi restanţierii, astfel că nu poate cineva spune că există persoane „protejate”.
Trebuie să avem în vedere şi scăderea posibilităţilor financiare ale populaţiei, deşi nu au crescut taxele şi impozitele, iar în acest context şirienii fac eforturi pentru a nu rămâne restanţieri.
– Care sunt actele necesare la înregistrarea autovehiculelor?
– Acte solicitate la înregistrarea autovehiculelor sunt următoarele: declaraţie fiscală completată de proprietarul bunului şi semnată de acesta (pentru persoanele juridice se prezintă şi împuternicirea semnată de către administrator cu ştampila societăţii); fişă de înmatriculare completată – faţă şi verso – prin dactilografiere sau mijloace electronice; copia actului de identitate valabil la data operaţiunii – se prezintă şi originalul (persoanele care solicită înregistrarea în numele altui contribuabil vor prezenta împuternicirea notarială în original, actul de identitate şi vor anexa copia actului de identitate); copia actului de dobândire – se prezintă şi originalul (în cazul dobândirii mijlocului auto din străinătate se prezintă şi actul tradus în întregime – nu acceptă extras de traducere – în limba română, de către un traducător autorizat); copia Cărţii de Identitate a Vehiculului CIV (în cazul dobândirii vehiculului din străinătate se prezintă: Zulassungsbescheinigung / Farzeug Brief pentru Germania – partea a II-a, Targa – Franţa sau Italia sau similar pentru alte ţări în original şi copie, având înscris în numele proprietarului); copia talonului provizoriu al autovehiculului (în cazul dobândirii vehiculului din străinătate, având înscris în numele proprietarului) ex: Zulassungsbescheinigung pentru Germania – partea a I-a; copia avizului de expediţie a bunului – care a însoţit autovehiculul la transportul pe platformă (în cazul în care autovehiculul a fost introdus în ţară pe o platformă rutieră de către persoana juridică sau fizică autorizată) sau declaraţia notarială în care se indică numele proprietarului (persoana fizică), platformei şi numărul de înmatriculare al acesteia (se indica motivul pentru care nu este înscris numele declarantului în CIV străin); certificat fiscal din care să rezulte achitarea obligaţiilor fiscale la zi (verificare online pentru persoana domiciliată în comună Şiria) sau fişa de înmatriculare a vehiculului cu viza organului fiscal de la domiciliul vânzătorului (nu se înregistrează vehiculul dacă există creanţe bugetare restante); copie certificat înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului (pentru persoanele juridice).
În cazul în care sunt suspiciuni cu privire la data reală a dobândirii bunului, organul fiscal poate solicita şi alte documente pentru stabilirea situaţiei fiscale.
Termenul de eliberare a fişei de înmatriculare cu viza organului financiar este de 2 zile lucrătoare de la depunerea declaraţiei fiscale, conform art. 113 (4) din OG 92/2003.
– Ce ne puteţi spune despre prevederile legale privind radierea autovehiculelor?
– Conform legii, orice persoană care are în proprietate un mijloc de transport care trebuie înmatriculat în România datorează o taxă anuală pentru mijlocul de transport, cu excepţia cazurilor în care se prevede altfel.
Ministerul Administraţiei Şi Internelor prin Ordinul nr. 1501/2006 privind procedura înmatriculării, înregistrării, radierii şi eliberarea autorizaţiei de circulaţie provizorie sau pentru probe a vehiculelor, stabileşte că proprietarii de vehicule înmatriculate sau înregistrate pot solicita radierea din circulaţie, dacă fac dovada depozitării acestora într-un spaţiu adecvat, deţinut în condiţiile legii. De asemenea, proprietarii de vehicule înmatriculate sau înregistrate sunt obligaţi să solicite radierea din circulaţie în termen de 30 de zile atunci când vehiculul a fost dezmembrat, casat sau predat unei unităţi specializate, în vederea dezmembrării, în cazul scoaterii definitive din România a vehiculului, în situaţia declarării furtului vehiculului sau în cazul trecerii vehiculului înregistrat în proprietatea altei persoane. Radierea se comunică în termen de 30 de zile, de către autoritatea care a efectuat-o, organului fiscal competent al autorităţii administraţiei publice locale. Conform legii, radierea se face pe baza depunerii certificatului de înmatriculare sau de înregistrare şi a plăcuţelor cu număr de înmatriculare ori de înregistrare, după caz, a cărţii de identitate a vehiculului (doar pentru vehiculele înmatriculate după 1 iulie 1993), a fişei de înmatriculare cu viza organului fiscal competent al autorităţii administraţiei publice locale, stabilită potrivit legii, ori a certificatului de atestare fiscală, precum şi a documentelor care atestă faptul că a intervenit una dintre situaţiile prevăzute la art. 24 alin. (1)-(4). Legea privind Circulaţia Pe Drumurile Publice, art. 17 – (2), stabileşte că radierea din evidenţă a vehiculelor înregistrate, la trecerea acestora în proprietatea altei persoane, se face de către autoritatea care a efectuat înregistrarea, la cererea proprietarului, în condiţiile legii.
– Ce mesaj transmiteţi sirienilor?
– Şirienilor le transmit ca în situaţia în care au nevoie de lămuriri privind actele administrative primite de la Primăria Şiria, să ni se adreseze cu încredere, deoarece dacă există vreo problemă se poate rezolva doar aici.
Probleme pot să apară doar când unii contribuabili „uita” să prezinte actele de înstrăinare a unor bunuri pe care le au în patrimoniu. Deşi au luat cunoştinţă la birourile notariale despre obligaţia de a se prezenta la organul fiscal în termen de 30 de zile, omit această obligaţie. De aici rezultă că sunt emise somaţii şi pentru plata impozitelor şi taxelor până când se prezintă actele doveditoare ale tranzacţiei.

print