HOTĂRÂREA NR.133 din data de 23.10.2012 privind modificarea limitei de proprietate a unui teren, proprietatea privată a comunei Şiria

Consiliul local al comunei Şiria, având in vedere:
– Proiectul de hotărâre înaintat de Primarul comunei Şiria;
– raportul nr.8089/18.10.2012 înaintat de serviciul urbanism din cadrul Primăriei comunei Şiria;
– expunerea de motive nr.8088/18.10.2012;
– raportul comisiei de specialitate a Consiliului local Şiria,
– planul de amplasament și delimitare a imobilului efectuat de P.F.A. Dănuţ Lucian Ioan, privind limitele de proprietate ale imobilului înscris în CF nr.301697 Șiria;
– extras CF nr.301697 Şiria nr. cad. 301697, CF nr.301695 Șiria
– HCL nr.19/08.02.2012
ţinând cont de prevederile:
– art.755, art.907, art.908 Codul Civil;
– Ordinul ACPI nr.634/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind conţinutul şi modul de întocmire a documentaţiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciarã;
– Ordinul ACPI nr.633/2006 pentru pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a birourilor de cadastru și publicitate imobiliarã;
– art.36 alin.2 lit.c şi alin.5 lit.c din legea nr.215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
în temeiul art.45 alin.2 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale republicată, cu 12 voturi pentru

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 Se aprobă modificarea limitei de proprietate a terenului în suprafață de 1178 mp înscris în CF nr.301697 Şiria(provenită din conversia de pe hârtie a CF nr.4143), nr. cad 301697, proprietate privată a comunei Șiria, conform planului de amplasament și delimitare a imobilului efectuat de P.F.A. Dănuţ Lucian Ioan, anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Se constituie dreptul de servitute de trecere pe terenul înscris în CF nr.301697 Șiria nr. cad. 301697, proprietatea privată a comunei Șiria, în favoarea imobilului înscris în CF nr.301695 Șiria nr. top. 49-50/a/1/2 proprietatea privată a comunei Șiria.
Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul comunei Şiria, se aduce la cunoştinţă publică şi se comunică cu:
– Instituţia Prefectului – judeţul Arad;
– PFA Dănuţ Lucian Ioan;
– OCPI Arad;

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, AVIZAT DE LEGALITATE,
Stoiconi Aurel-Laurenţiu SECRETAR,
Mihuţ Gabriela-Mihaela

print