HOTĂRÂREA NR.137 din data de 23.10.2012 privind aprobarea parcelării imobilului înscris în CF nr. 301725 Şiria, nr.cad. 301725 în suprafaţă de 1202 mp teren intravilan, proprietatea Statului Român
Consiliul local al comunei Şiria având în vedere:
– proiectul de hotărâre înaintat de Primarul comunei Şiria;
– raportul de specialitate nr.8124/19.10.2012 înaintat de secretarul comunei Şiria;
– expunere de motive nr.8123/19.10.2012;
– raportul comisiei de specialitate a Consiliului local;
– documentaţia de parcelare şi dezmembrare efectuată de către P.F.A. DĂNUŢ LUCIAN IOAN, având avizele necesare;
– extras CF nr. 301725 Şiria;
ţinând cont de prevederile:
– art. 36, alin.1, lit.c şi alin.5, lit.c din Legea nr. 215/2001, republicată;
în temeiul art.45 alin.1 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale republicată, cu 12 voturi pentru

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 Se aprobă parcelarea terenului înscris în 301725 Şiria, nr.cad. 301725 în suprafaţă de 1202 mp, teren intravilan, curţii construcţii, proprietate privată a Comunei Şiria, conform documentaţiei anexă care face parte integrantă din prezenta hotarâre.
Art.2 Se formează astfel 2 parcele:
– parcela cu nr. cad. 303651 în suprafaţă de 1140 mp,teren intravilan viran;
– parcela cu nr. cad. 303652 în suprafaţă de 62 mp, teren intravilan viran;
Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul comunei Şiria, se aduce la cunoştinţă publică şi se comunică cu:
– Instituţia Prefectului – Judeţului Arad;
– Primarul comunei Şiria;
– OCPI Arad.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, AVIZAT DE LEGALITATE,
Stoiconi Aurel-Laurenţiu SECRETAR,
Mihuţ Gabriela-Mihaela

print