Consiliul local al comunei Şiria având în vedere:
– proiectul de hotărâre înaintat de Primarul comunei Şiria;
– raportul de specialitate nr.10294/21.12.2012 al biroului financiar-contabil din cadrul Primăriei comunei Şiria;
– expunerea de motive nr.10298/21.12.2012;
ţinând cont de prevederile:
– art.36, alin2, lit.b şi alin. 4, lit.c din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicată;
– art.30 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu completările ulterioare;
în temeiul art.45 alin.2 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale republicată, cu 12 voturi pentru

HOTĂRĂŞTE:

ART.1 Începând cu data de 01.01.2013, taxa pentru închirierea Căminului Cultural Mîsca pentru nunţi este după cum urmează:
-2000 lei pentru localnici unul dintre miri să fie cu domiciliul stabil în comuna Şiria);
-3000 lei pentru restul populaţiei.
ART.2 Pentru desfăşurarea unor activităţi ocazionale (spectacole, prezentări, şedinţe, etc.) taxa va fi de 150 lei/oră.
ART.3 Închirierea căminului cultural se va face în baza contractului de închiriere anexă la prezenta hotărâre.
ART.4 Se împuterniceşte Primarul comunei Şiria cu semnarea contractului menţionat la art.3.
ART.5 În conformitate cu Legea nr.349/2002 în incinta Căminului cultural Mîsca, fumatul este interzis, fapta constituie contravenţie şi se sancţionează conform legii.
ART.6 De la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă orice alte prevederi contrare.
ART.7 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează biroul financiar-contabil din cadrul Primăriei Şiria şi se comunică cu:
– Instituţia Prefectului jud. Arad
– Biroului financiar-contabil din cadrul Primăriei Şiria;
– Directorul Căminului Cultural Şiria;
– Primarul comunei Şiria.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, AVIZAT DE LEGALITATE,
Roşca Cozmin-Alexandru SECRETAR,
Mihuţ Gabriela-Mihaela

print