Consiliul local al comunei Şiria având în vedere:
– proiectul de hotărâre înaintat de Primarul comunei Şiria;
– raportul de specialitate nr.9914/13.12.2012 al Biroului financiar – contabil;
– expunerea de motive nr.9915/13.12.2012;
– raportul comisiei de specialitate a Consiliului local Şiria;
ţinând cont de prevederile:
– art.36, alin.2, lit.b şi alin.4, lit.c din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, republicată;
– art.30 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu completările ulterioare;
în temeiul art.45 alin.2 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale republicată, cu 12 voturi pentru

HOTĂRĂŞTE:

ART.1 Se stabilesc taxele de susţinere ale Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Şiria, aferente anului 2013, astfel:
– gospodăriile populaţiei 45 lei/gospodărie/an
– agenţi economici: gradul 1 de risc 800 lei/punct lucru/an
gradul 2 de risc 600 lei/punct lucru/an
gradul 3 de risc 300 lei/punct lucru/an
gradul 4 de risc 200 lei/punct lucru/an.
ART.2 Încadrarea agenţilor economici în grade de risc se face după profilul de activitate astfel:
-gradul 1: staţii de distribuţie carburanţi, unităţi deţinătoare de pompe de alimentare cu carburanţi, brutării care funcţionează cu combustibil lichid, unităţi deţinătoare de material explozibil.
-gradul 2: unităţi cu profil service auto cu servicii de tinichigerie şi vopsitorie, unităţi de producţie textile, pielărie, încălţăminte.
-gradul 3: unităţi de tâmplărie, unităţi care deţin spaţii de depozitare a cerealelor, brutării care deţin cuptoare electrice, unităţi comerciale care desfac butelii de aragaz, unităţi care desfac produse chimice pentru agricultură, vopsele , lacuri , diluant.
-gradul 4: alţi agenţi economici.
ART.3 Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 01.01.2013.

ART.4 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentul impozite şi taxe din cadrul Primăriei Şiria, se aduce la cunoştinţă publică prin afişare şi se comunică cu:
– Instituţia Prefectului – jud. Arad;
– Biroul financiar-contabil din cadrul Primăriei Şiria;
– Primarul comunei Şiria.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, AVIZAT DE LEGALITATE,
Roşca Cozmin-Alexandru SECRETAR,
Mihuţ Gabriela-Mihaela

print