Consiliul local al comunei Şiria având în vedere:
– proiectul de hotărâre înaintat de Primarul comunei Şiria;
– raportul de specialitate nr.10295/27.12.2012 al biroului financiar-contabil din cadrul Primăriei comunei Şiria;
– expunere de motive nr.10299/27.12.2012;
– raportul comisiei de specialitate a Consiliului local Şiria;
ţinând cont de prevederile:
– art.36, alin.4, lit.c din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată;
– Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare;
– HG nr.1309/2012 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile începând cu anul fiscal 2013;
în temeiul art.45 alin.2 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale republicată, cu 12 voturi pentru

HOTĂRĂŞTE:

ART.1 Se aprobă impozitele şi taxele locale, valorile impozabile/m2 de suprafaţă construită la clădiri, cotele procentuale prevăzute pentru calculul unor impozite şi taxe care potrivit legii constituie venituri ale bugetului local, aplicabile în anul 2013 la nivelul comunei Şiria conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.2 Nivelul bonificaţiei acordată pentru plata integrală de către persoanele fizice a impozitului pe clădiri, teren şi taxe auto până la data de 31 martie 2013 se stabileşte la 10%.
ART.3 Cota de impozitare pentru clădirile proprietatea persoanelor fizice este de 0,1% din valoarea impozabilă.
ART.4 Cota impozitului pe clădiri în cazul persoanelor juridice ce se aplică asupra valorii de inventar a clădirii, înregistrată în contabilitatea acestora este de 1,5%, iar pentru contribuabilii persoane juridice care nu au efectuat nici o reevaluare a clădirilor:
– în 3 ani anteriori anului fiscal de referinţă, cota ce se aplică asupra valorii de inventar a clădirii înregistrată în contabilitatea acestora este de 10%.
– în 5 ani anteriori anului fiscal de referinţă, cota ce se aplică asupra valorii de inventar a clădirii înregistrată în contabilitatea acestora este de 30%.
ART.5 Se stabilesc în zona B terenurile din extravilanul comunei Şiria.
ART.6 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul comunei Şiria şi Biroul financiar-contabil, se aduce la cunoştinţă publică şi se comunică cu:
– Instituţia Prefectului – jud. Arad;
– Primarul comunei Şiria;
– Biroul financiar-contabil.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, AVIZAT DE LEGALITATE,
Roşca Cozmin-Alexandru SECRETAR,
Mihuţ Gabriela-Mihaela

print