I. Prezentarea Comunei Şiria

Comuna Şiria este amplasată în centrul judeţului Arad, la o distanţă de 28 km faţă de municipiul Arad, fiind învecinată cu localităţile Covăsânţ, Târnova, Pîncota şi Sântana, fiind şi o zonă de tranzit între Arad – valea Mureşului –Apuseni.
Suprafaţa totală a comunei Şiria este de 13.673 ha, din care 1.050 ha intravilan.
Din punct de vedere administrativ comuna este alcătuită din trei sate: Şiria, sat reşedinţă de comună, Galşa şi Mâsca.
Populaţia stabilă a comunei conform datelor ultimului recensământ din 2011 este de 7608 locuitori din care 83.46 % români, 2.97 % maghiari, 11.19 % rromi, 1.27 % germani, 0.18 % ucrainieni şi 0.93 % alte naţionalităţi şi populaţie nedeclarată.
Prima atestare documentară a localităţii Şiria , veche reşedinţă de cnezat , datează din anul 1169 . Satul Galşa este atestat documentar între 1202-1203 şi satul Mâsca este atestat documentar în anul 1331.
Primaria se găseşte în Şiria, care domină ca populaţie şi dotări. În afara administraţiei şi a poliţiei există cinci cabinete medicale umane, unul veterinar, Centrul de Permanenţă – substaţie de salvare în Şiria, trei farmacii, două cabinete stomatologice , patru şcoli primare , doua gimnaziale , patru grădiniţe , o bibliotecă comunală , trei cămine culturale, muzeul Ioan Slavici, poşta , trei instituţii bancare, o bază sportivă, o sală de sport şi un teren sintetic de sport. La acestea se adaugă bisericile principalelor confesiuni – ortodoxă , greco-catolică , romano catolică- precum şi a unor culte neoprotestante, precum şi Mănăstirea Feredeu .
Deşi economia comunei este una predominant agrară, în ultima perioadă sectorul economic secundar şi terţiar au avut evoluţii ascendente. Comuna este cunoscută ca un important centru viticol al regiunii. Dintre resursele exploatabile ale comunei amintim granitul şi calcarul, roci pentru construcţii care se exploatează la cariera din Galşa.
Primarul reprezintă autoritatea executivă a administraţiei publice locale, activitatea sa fiind reglementată prin Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare.
Relaţia dintre primar, în calitate de autoritate executivă a administraţiei publice locale, şi consiliul local, în calitatea sa de autoritate legislativă a administraţiei publice locale, se defineşte prin modul de desfăşurare a şedinţelor ordinare şi extraordinare ale consiliului local, ale cărei date le stabileşte primarul, convocând în acelaşi timp, consilierii locali la şedinţele astfel stabilite, prin intermediul secretarului comunei Şiria cu atribuţii stabilite de lege în acest sens. Primarul are dreptul de a iniţia proiecte de hotărâre, participă la şedinţele consiliului local şi are dreptul să îşi exprime punctul de vedere asupra tuturor problemelor supuse dezbaterii, fără a avea drept de vot.
Primarul reprezintă comuna în relaţiile cu alte autorităţi publice, cu persoanele fizice sau juridice române sau străine, precum şi în justiţie.
Primarul este reprezentant al statului în localitatea în care a fost ales, prin exercitarea atribuţiilor de autoritate tutelară şi de ofiţer de stare civilă, a sarcinilor ce îi revin din actele normative privitoare la recensământ, la organizarea şi desfăşurarea alegerilor, la luarea măsurilor de protecţie civilă, precum şi a altor atribuţii stabilite prin lege. În această calitate de reprezentant al statului, primarul poate solicita Instituţiei Prefectului şi implicit serviciilor deconcentrate, subordonate acesteia, ajutorul în cazuri ce nu pot fi soluţionate exclusiv prin intermediul aparatului propriu de specialitate.
Din punct de vedere economico-financiar, primarul întocmeşte proiectul bugetului local şi contul de încheiere al exerciţiului bugetar şi le supune aprobării consiliului local. De asemenea, verifică, din oficiu sau la cerere, încasarea şi cheltuirea sumelor din bugetul local şi comunică cele constatate consiliului local, exercită funcţia de ordonator principal de credite şi răspunde de inventarierea şi administrarea bunurilor care aparţin domeniului public şi domeniului privat al comunei, oraşului sau municipiului.
Astfel : – bugetul iniţial de venituri al comunei Şiria aferent anului 2013, cu suma de 8137700 lei şi bugetul iniţial de cheltuieli al comunei Şiria aferent anului 2013, cu suma de 9237700 lei a fost aprobat prin HCL nr.60/08.04.2013;
– bugetul local de venituri pentru activităţile finanţate integral din venituri proprii si activităţilor finanţate parţial din venituri proprii, aferent anului 2013 in suma de 413500 lei şi bugetul local de cheltuieli pentru activităţile finanţate integral din venituri proprii si activităţilor finanţate parţial din venituri proprii, aferent anului 2013 in suma de 803500 lei a fost aprobat prin HCL nr.61/08.04.2013,
În cursul anului s-au făcut următoarele rectificări de buget, prin adoptarea hotărârilor Consiliului local Şiria şi prin dispoziţii ale ordonatorului principal de credite:
-HCL nr. 83/28.05.2013 pentru rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al comunei Şiria pentru anul 2013, a bugetului activităţilor finanţate integral din venituri proprii şi activităţilor finanţate parţial din venituri proprii pentru anul 2013;
-HCL nr. 102/27.06.2013 pentru rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al comunei Şiria pentru anul 2013 si a bugetului activităţilor finanţate integral din venituri proprii si bugetul activităţilor finanţate parţial din venituri proprii pentru anul 2012;
-HCL nr.121/25.07.2013 prin care se rectifică bugetul local de venituri şi cheltuieli al comunei Şiria aferent anului 2013;
-HCL nr. 129/21.08.2013 prin care se rectifică bugetul local de venituri şi cheltuieli al comunei Şiria pentru anul 2013 si a bugetului activităţilor finanţate integral din venituri proprii si bugetul activităţilor finanţate parţial din venituri proprii pentru anul 2013;
-HCL nr. 139/27.09.2013 prin care se rectifică bugetul local de venituri şi cheltuieli al comunei Şiria pentru anul 2013 si a bugetului activităţilor finanţate integral din venituri proprii si bugetul activităţilor finanţate parţial din venituri proprii pentru anul 2013;
-HCL nr.149/25.10.2013 prin care se rectifică bugetul local de venituri şi cheltuieli al comunei Şiria pentru anul 2013 si a bugetului activităţilor finanţate integral din venituri proprii si bugetul activităţilor finanţate parţial din venituri proprii pentru anul 2013;
-HCL nr. 160/25.11.2013 prin care se rectifică bugetul local de venituri şi cheltuieli al comunei Şiria pentru anul 2013 si a bugetului activităţilor finanţate integral din venituri proprii si bugetul activităţilor finanţate parţial din venituri proprii pentru anul 2013;
– HCL nr.179/16.12.2013 prin care se rectifică bugetul local de venituri şi cheltuieli al comunei Şiria pentru anul 2013 si a bugetului activităţilor finanţate integral din venituri proprii si bugetul activităţilor finanţate parţial din venituri proprii pentru anul 2013;
-HCL nr.189/30.12.2013 prin care se aprobă rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al comunei Şiria pentru anul 2013 si a bugetului activităţilor finanţate integral din venituri proprii si bugetul activităţilor finanţate parţial din venituri proprii pentru anul 2013;
În temeiul art. 68 alin.1 din Legea nr.215/2001, republicată în exercitarea atribuţiilor sale primarul emite dispoziţii cu caracter normativ sau individual, iar în cursul anului 2013, primarul comunei Şiria a emis un număr de 901 dispoziţii.
Referitor la relaţia cu consiliul local, primarul asigură aducerea la îndeplinire a hotărârilor consiliului local. De asemenea, primarul poate propune consiliului local consultarea populaţiei, prin referendum, cu privire la problemele locale de interes deosebit pentru a lua măsurile pentru organizarea acestei consultări în baza hotărârii consiliului şi a condiţiilor prevăzute de lege.
Prin grija secretarului, s-au transmis în termenul legal actele normative emise de primar şi consiliul local, în vederea exercitării controlului de legalitate, Instituţiei Prefectului – Judeţul Arad.
În anul 2013 au avut loc un număr de 25 şedinţe din care 12 şedinţe ordinare 9 şedinţe extraordinare şi 4 şedinţe de îndată a Consiliului Local Şiria .Consiliul local Şiria a adoptat în total un număr de 190 de hotărâri, cu caracter normativ şi individual. Proiectele de hotărâre au fost iniţiate de primarul comunei Şiria.
Cu privire la cele mai importante hotărâri ale Consiliului local Şiria pe anul 2013 ,arătăm următoarele;
-s-au aprobat: Programul de măsuri privind gospodărirea localitaţilor comunei Şiria în anul 2013; instrumentarea Proiectului ”Îmbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii agricole, prin modernizarea de drumuri agricole de exploatatie existente in comuna Siria judetul Arad”, in vederea accesarii Programului National de Dezvoltare Rurala Măsura 411.25, AXA IV LEADER de catre COMUNA ŞIRIA; aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru investiţia „Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii agricole, prin modernizarea de drumuri agricole de exploatatie existente in comuna Siria judetul Arad”; înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Politiei locale Siria; introducerea in domeniul public a unor canale de desecare aflate in extravilanul comunei Şiria; aprobarea caietului de sarcini în vederea concesionării unei parcele de teren înscrisă în CF nr.304358, nr. cad.304358, trup izolat-curţii construcţii intravilan, situat în localitatea Şiria; alocarea unor sume de bani pentru inaugurarea Căminului Cultural din localitatea Mîsca; majorarea tarifelor serviciului de salubrizare al comunei Siria; aprobarea Planului de Investiţii pe anul 2013 pe domeniul public al comunei Şiria concesionat Companiei de Apă Arad SA, care se realizează din fonduri IID; vânzarea unor apartamente chiriaşilor în baza Legii nr. 112/1995; stabilirea suprafeţelor agricole pentru care se solicită sprijin în anul 2013 prin A.P.I.A. Arad; aprobarea documentaţiei faza P.U.Z. a lucrării „ Zonă de producţie – parc fotovoltaic”, extravilan comuna Şiria, beneficiar SC GREAT POSSIBILITIES SRL ; stabilirea destinaţiei „bucătărie” pentru spaţiul în suprafaţă de 163 mp situat în incinta construcţiei cu destinaţia casă aferentă Căminului Cultural din localitatea Şiria; aprobarea contului anual de execuţie pentru exerciţiului bugetar 2012; alocarea unor sume de bani cu ocazia organizării Zilelor Şiriei ED a VIII – a organizat în perioada 29-30.06.2013; aprobarea caietului de sarcini în vederea concesionării unei parcele de teren înscrisă în CF nr. 306176, nr. cad. 306176, curţii construcţii intravilan în suprafaţă de 315 mp, situat în localitatea Galşa; acordarea dreptului de folosinţă gratuită asupra construcţiei situată în localitatea Şiria, nr. 1859, către asociaţia „Cetatea Şiriei; alocarea unei sume de bani în vederea organizării manifestărilor ocazionate de Ziua Eroilor în data de 13.06.2012; alocarea unei sume de 7.000 lei pentru deplasarea ansamblului de dansuri „Şiriana” la Festivalul Internaţional de Folclor din localitatea Svatoborice Mistrin din Cehia în perioada 26.07-29.07.2013; aprobarea modului de exercitare a dreptului de acces al furnizorilor de reţele de comunicaţii electronice pe proprietatea publică şi privată a comunei; alocarea sumei de 20.000 lei în vederea organizării manifestării „Sărbătoarea vinului în Podgorie ed. a V – a” în data de 15.09.2013; desemnarea unui membru în Consiliul de Administraţie al Regiei Publice Locale „Ocolul Silvic Zărandul „ R.A, persoană cu experienţă în administrarea sau managementul unor regii autonome sau societăţi comerciale; atribuirea denumirii „Gheorghe Popa de Teiuş” Căminului Cultural din localitatea Galşa; aprobarea valorii de investiţie a Proiectului „Înfiinţare Centru Local de Informare şi Promovare Turistică în satul Galşa, comuna Şiria, judeţul Arad”; aprobarea impozitelor şi taxelor locale aferente anului 2014 şi aprobarea documentaţiei faza P.U.Z. a lucrării „ Zonă de servicii în turism şi agrement” şi R.L.U. aferent, extravilan comuna Şiria, beneficiari Muntean David George şi Muntean Flavia Georgina.

II Management pe baza de obiective de performanta

Obiectivele Comunei Siria pe anul 2013 :

– Cresterea gradului de colectare a creantelor bugetului local
– Cresterea calitatii serviciilor catre cetateni
– Cresterea eficientei activitatii de inspectie fiscala
– Cresterea eficientei activitatii de audit public intern.
– Cresterea eficientei in utilizarea resurselor proprii si cele din echilibrarea bugetului local
– Atragerea de resurse finaciare pentru realizarea unor obiective de investitii pentru Comuna Siria
– Cresterea eficientei prin aplicarea mecanismelor specifice unitatii administrativ teritoriala , Comuna Siria

În anul 2013 Secretarul comunei Şiria, a acordat audienţă cetăţenilor, a convocat şedinţele de consiliu, a redactat proiectele de hotărâre, a vizat de legalitate hotărârile Consiliului local Şiria, a întocmit dosarul şedinţelor de consiliu,a acordat viza CFP pe contractele de servicii, lucrării, furnizare încheiate de instituţia noastră cu terţi, a întocmit răspuns la cererile supuse spre aprobare Consiliului Local Şiria şi a altor cereri adresate direct Primăriei, a desfăşurat activitate în Comisia locală de fond funciar Şiria etc.
Privind activitatea de resurse umane a desfăşurat următoarele activităţi:
– a întocmit raportul anual de perfecţionare profesională a funcţionarilor publici;
– a întocmit raportul privind respectarea normelor de conduită de către funcţionarii publici şi implementarea procedurilor disciplinare;
– s-a înregistrat şi trimis la Agenţia Naţională de Integritate declaraţiile de avere şi de interese ale funcţionarilor publici şi aleşilor locali;
– s-au modificat şi actualizat fişele de post a unor angajaţi din cadrul Primăriei comunei Şiria;
– s-a actualizat registrul general de evidenţă a salariaţilor;
– s-a actualizat Regulamentul de organizare şi funcţionare a aparatului de specialitate al primarului comunei Şiria.
Cu privire la activitatea de executare silită, a consilierului juridic, din cadrul acestui birou ;
-efectuat 4388 lucrari de corespondenta ;
– afisat 372 acte administrative ;
-intocmit si comunicat a 2294 somatii si titluri executorii pe OG 92/2003;
-redactat si comunicat a 2094 raspunsuri la solicitari de informatii pentru executori judecatoresti sau alte solicitari adresate biroului financiar contabil -predare cu borderou de corespondenta;
-337 verificari acte de dobindire autovehicule sau vize aplicate pe fisele autovehiculelor;
-intocmit 138 dosare insolvabilitate cu verificarile prevazute de lege- adrese la ITM, CJP, banci, verificari in sistemul informatic si teren;
– in 106 dosare de insolvabilitate intocmite anterioar anului 2013 am efectuat verificarile prevazute de lege – adrese la ITM, CJp, banci, verificari in sistemul informatic si teren ;
-intocmit 9 dosare de executare imobiliara;
-aplicat 1 sechestru mobiliar;
-tinerea evidentei urmaririi contribuabililor aflati in procedura de executare silita din anii anteriori si anul 2013 ;
-aplicat viza CFP pe 12 acte supuse verificarii;
-intocmit actele necesare reprezentarii in instanta sau in relatiile cu lichidatorii pentru reprezentarea Comunei Siria in 20 dosare in procedura insolventei sau plingeri.
Achiziţii publice – bunuri, servicii, lucrări
Achiziţiile publice în cursul anului anului 2013 au fost realizate în conformitate cu prevederile OUG 34/2006 cu modificările şi completările ulterioare.
Contracte de furnizare
S-au încheiat un număr de 12 contracte de furnizare cu o sumă totală de 340.024(inclus TVA) lei.
Contracte de prestări servicii
S-au încheiat un număr de 33 de contracte de servicii cu o sumă totală de 429.220(inclus TVA) lei.
Contracte de lucrări
S-au încheiat un număr de 13 de contracte de lucrări cu o sumă totală de 3.746.681(inclus TVA) lei.
În temeiul art. 63, alin. 2 din Legea nr. 215/2001 republicată, primarul îndeplineşte funcţia de ofiţer de stare civilă şi de autoritate tutelară. În anul 2013 în cadrul compartimentului de asistenţă socială şi autoritate tutelară am desfăşurat următoarele activităţi:
Au fost întocmite un număr de:
-122 dosare pentru acordarea alocaţiei de stat pentru copii;
– 36 dosare pentru acordarea indemnizaţiei pentru creşterea copilului până la doi ani/ trei ani (în cazul copilului cu handicap);
– 19 dosare pentru acordarea ajutorului pentru încălzire populaţie (finalizate prin punerea în plată – state de plată).
Au fost gestionate (preluări, anchete sociale, puneri în plată, suspendări, modificări) un număr de 81 dosare pentru acordarea alocaţiei pentru susţinerea familiei.
Au fost reevaluate un număr de 13 plasamente pentru copii, rămânând în plată 13 plasamente
Au fost reevaluate un număr de 214 dosare persoane cu handicap gradul mediu şi accentuat (anchete sociale, întocmiri dosare, depuneri cu borderou la D.G.A.S.P.C.Arad)
S-au întocmit anchete sociale în vederea încredinţării copiilor la familiile cu acţiuni de divorţ.
S-au întocmit anchete sociale pentru copiii cu măsură de protecţie specială.
S-au întocmit anchete sociale la solicitarea unor instituţii
Au fost distribuite ajutoare comunitare la un număr de 1350 beneficiari.
Asistenţă socială:
Pe parcursul anului 2013 compartimentul de asistenţă socială (ajutor social) şi arhivă a desfăşurat următoarele activităţi:
– au fost întocmite un număr de 157 dosare de ajutor social (preluari,anchete sociale, stabilire plata)
– au fost verificate si gestionate (crererea declaratie si anchete sociale efectuate la 3 luni, suspendari, modificari, incetari) la toate dosarele de ajutor social.
– am intocmit lunar situatiile cu beneficiarii ajutorului social pentru modificare, suspendare,i ncetare la Agentia Judeteana pentru Prestatii Sociale Arad.
– am intocmit statul de plata pentru 78 persoane beneficiare de ajutor pentru incalzire, Legea 416/2001.
– am intocmit lunar tabelul cu orele munca care trebuie prestate de beneficiarii de ajutor social (35 persoane)
– am verificat persoanele care nu au efectuat orele de munca si le-am propus pentru suspendare
– am efectuat anchetele sociale pentru persoanele cu handicap gradul”grav” si pentru asistetii personali ai acestora
Prin intermediul compartimentului de stare civilă din cadrul Primăriei comunei Şiria au fost întocmite 162 de acte, din care acte de naştere 31 din care 30 de transcrieri, 1 înregistrare tardivă ,41 de căsătorie şi 90 de deces; au fost eliberate 273 certificate de stare civilă eliberate din arhiva proprie şi 169 certificate solicitate de la alte primării; au fost primite şi operate 691 de menţiuni; au fost operate 15 sentinţe de divorţ; au fost eliberate 63 livrete de familie şi au fost întocmite 2 rectificări de acte;; au fost eliberate un număr de 62 de extrase de uz oficial pentru Judecătorie, Notari Publici, Poliţie, Parchet; 2 divorţuri şi 1 dosar de schimbăre de nume.
Serviciul Administrativ, pază, întreţinere şi transport din cadrul Primăriei comunei Şiria a desfăşurat următoarea activitate în anul 2013:
– S-a întocmit zilnic F.A.Z.-urile la toate autoturismele şi utilajele aflate în parcul auto al Primăriei comunei Şiria;
– S-a verificat consumul de combustibil pentru a nu fi depăşită limita stabilită de lege;
– S-a coordonat activitatea de transport din cadrul Primăriei comunei Şiria,
– S-a asigurat întreţinerea şi verificarea autoturismelor şi utilajelor pentru a funcţiona în condiţii normale;
– S-a pus la dispoziţia personalului responsabil cu curăţenia, materialele necesare întreţinerii sediului Primăriei comunei Şiria;
Din punct de vedere edilitar şi gospodăresc, primarul ia măsuri pentru elaborarea planului urbanistic general al localităţii şi îl supune aprobării consiliului local asigurând respectarea prevederilor acestuia, precum şi ale planurilor urbanistice zonale. Organizează evidenţa lucrărilor de construcţii din localitate, asigură întreţinerea şi reabilitarea drumurilor publice, proprietatea localităţii, instalarea semnelor decirculaţie rutieră, desfăşurarea normală a traficului rutier şi pietonal, conform legii şi exercită controlul asupra activităţilor din târguri, pieţe, oboare, locuri şi parcuri deistracţii luând măsuri operative pentru buna funcţionare a acestora.
În anul 2013, serviciul de urbanism şi administrarea domeniului public şi privat din cadrul Primăriei comunei Şiria a desfăşurat următoarele activităţi specifice:
– au fost emise 38 autorizaţii de construire,
– au fost emise 2 autorizaţii de desfiinţare,
– au fost emise 77 certificate de urbanism,
– au fost întocmite procese-verbale de recepţie pentru lucrările finalizate şi regularizări de taxă pentru taxa de autorizare a acestor lucrări;
– s-au eliberat certificate de edificare a construcţiei în vederea înscrierii acesteia în Cartea Funciară;
– s-au eliberat certificate de nomenclatură stradală;
– s-au întocmit rapoartele statistice specifice compartimentului (lunare, trimestriale şi anuale) în vederea comunicării la Direcţia judeţeană de Statistică Arad
– s-au întocmit situaţii lunare şi trimestriale în vederea comunicării acestora la Inspectoratul Judeţean în Construcţii Arad;
– soluţionarea adreselor transmise de diferite instituţii;
– soluţionarea cererilor, sesizărilor şi reclamaţiilor formulate de către cetăţeni;
– inventarierea bunurilor aparţinând domeniului public şi domeniului privat;
– urmărirea derulării contractelor de lucrări şi a contractelor de prestări servicii.
Compartimentul agricol din cadrul primăriei Şiria are ca activitate ţinerea la zi a evidenţelor agricole, pe proprietari şi categorii de folosinţă a terenurilor, reconstituirea dreptului de proprietate pentru terenurile agricole şi forestiere, atât pentru persoanele fizice cât şi pentru persoanele juridice.
În acest sens în anul 2013 compartimentul agricol a desfăşurat următoarele activităţi specifice:
– conducerea registrelor agricole 2010-2014 , pentru toate localităţile componente ale comunei, potrivit HGR nr.1632/2009 şi Ordinul nr. 1998/2010, privind registrul agricol a următoarelor date: componenţa gospodăriei, terenuri în proprietate, modul de utilizare a suprafeţei agricole pe raza localităţii, pomi fructiferi(în livezi şi răzleţi), suprafeţe amenajate pentru irigat, animale domestice (situaţia la începutul anului anului),evoluţia animalelor în cursul anului, utilaje şi instalaţii agricole şi mijloace de transport existente, construcţii pe raza localităţii;
– au fost eliberate un număr de 182 carnete de producător, pentru fiecare carnet întocmindu-se şi proces verbal cu suprafeţele cultivate şi destinate comercializării;
– eliberarea de adeverinţe din registru agricol pentru obţinerea ajutorului de încălzire, ajutor social, burse şcolare, persoane cu handicap, adeverinţe pentru calcularea impozitului pe venit, adeverinţe pentru subvenţiile din agricultură;
– au fost ajutaţi şi îndrumaţi deţinătorii de terenuri (fermieri) pentru identificarea blocurilor fizice (parcele) în vederea depunerii cererilor pentru schemele de sprijin pe suprafaţă, la APIA Arad, Sîntana şi Lipova, şi am eliberat adeverinţe pentru APIA;
– s-a întocmit cerere pentru schemele de sprijin pe suprafaţă pentru păşunea pe care o deţine comuna Şiria, pentru suprafaţa de 522,50 ha, la APIA Arad;
– au fost înregistrate un număr de 589 contracte de arendă şi acte adiţionale ca contractele de erendă în registru special;
– s-au completat rapoartele statistice specifice compartimentului şi s-au efectuat sondaje statistice în agricultură;
– verificarea planurilor parcelare în vederea întabulării în cartea funciară a terenurilor agricole din titlurile de proprietate pentru avizarea acestora de către primar.
La nivelul Comunei Şiria , structura de audit public intern este constituită la nivel de compartiment în cadrul Primăriei Comunei Şiria, în directa subordonare a primarului. Activitatea compartimentului audit public intern se desfăşoară, în principal , pe baza Planului de audit public intern, elaborat anual în funcţie de evaluarea riscului asociat activităţilor din cadrul instituţiei, sugestiile conducerii Primăriei, măsurile dispuse de Camera de Conturi sau recomandările din partea U.C.A.A.P.I. Bucureşti. În cursul anului 2013, conform Planului de audit public intern nr. 9.299/29 noiembrie 2012 reactualizat , plan aprobat de către d-l Primar prin Dispoziţia nr. 645/14.12.2012 au fost realizate un număr de 3 misiuni de audit intern după cum urmează : 2 misiuni de audit intern pe funcţiile suport şi o misiune de audit intern pe funcţiile specifice . Misiunile de audit intern realizate în anul 2013 pe funcţiile suport sunt :
– Misiunea de audit intern privind resursele umane;
– Misiunea de audit intern privind activitatea juridică;
Misiunea de audit intern realizată în anul 2013 pe funcţiile specifice este :
– Misiunea de audit intern privind activitatea de asistenţă şi protecţie socială;
În cadrul misiuniilor de audit intern realizate în anul 2013 pe funcţiile suport principalele obiective auditate au fost următoarele :
• Organizarea recrutării personalului;
• Stabilirea drepturilor salariale cuvenite personalului;
• Evidenţierea prezenţei, învoirilor şi concediilor;
• Evoluţia carierei personalului;
• Pregătirea profesională continuă a personalului;
• Gestionarea dosarelor profesionale ale funcţionarilor publici;
• Funcţionarea sistemului informatic utilizat pentru gestiunea resurselor umane;
• Arhivarea documentelor;
• Procesul de organizare şi funcţionare a structurii auditate;
• Susţinerea intereselor instituţiei în raporturile cu autorităţile şi instituţiile publice sau alte personae fizice sau juridice şi sistemul de raportare a activităţii juridice;
• Exercitarea căilor de atac împotriva soluţiilor instanţelor de judecată;
• Analiza dosarelor pierdute în instanţă;
• Obţinerea hotărârilor judecătoreşti şi punerea lor în executare;
• Avizarea documentelor instituţiei;
• Evaluarea sistemului de control intern/managerial la nivelul structurii auditate în conformitate cu prevederile OMFP nr. 946/2005 R privind Codul controlului intern;
Riscurile inerente semnificative identificate în cadrul acestor misiuni de audit intern au fost:
– Inexistenţa unor Proceduri Operaţionale privind activitatea de stabilire a drepturilor salariale cuvenite personalului ;
– Sistem deficitar de control intern la nivelul Compartimentului de resurse umane;
– Exercitarea necorespunzatoare a C.F.P.P. asupra documentelor care stau la baza acordării unor drepturi salariale cuvenite funcţionarilor publici şi personalului contractual;
– Supervizarea necorespunzătoare, respectiv lipsa unei supervizării a activităţii compartimentului de resurse umane de către persoana care îndeplineşte funcţia de secretar al U.A.T. Şiria, întrucât cele 2 funcţii au fost îndeplinite de aceiaşi persoană;
– Nesolicitarea aprobării de către Consiliul Local Şiria a contractării de servicii de asistenţă şi reprezentare juridică pe situaţii punctuale începând cu data 12 .06.2012 , data intrării în vigoare a OUG nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative;
În urma desfăşurării misiunii de audit intern privind resursele umane au rezultat indici că bugetul instituţiei a fost prejudiciat , în urma celor constatate de Biroul financiar – contabil acest prejudiciu s-a confirmat , astfel că în cursul anului 2013 a fost identificat un prejudiciu adus instituţiei prin acordarea de drepturi salariale necuvenite personalului instituţiei în sumă de 11.503 lei , acest prejudiciu fiind recuperat doar parţial la finele anului 2013.
În cadrul misiunii de audit intern realizată în anul 2013 pe funcţiile specifice principalele obiective auditate au fost următoarele :
• Organizarea şi funcţionarea Compartimentului de asistenţă socială şi protecţie socială;
• Formele de asistenţă şi protecţie socială;
• Arhivarea dosarelor de asistenţă socială şi protecţie socială create în cadrul compartimentului;
• Evaluarea SCM la nivelul structurii auditate în conformitate cu prevederile OMFP nr. 946/2005 privind Codul controlului intern;
Riscurile inerente semnificative identificate în cadrul acestei misiuni de audit intern au fost:
– Inexistenţa de proceduri scrise şi formalizate la nivelul activităţii de asistenţă şi protecţie socială;
– Lipsa unei supervizări a activităţii de asistenţă şi protecţie socială din partea Secretarului U.A.T. Şiria în calitate de coordinator al acestei activităţi;
– Neemiterea Dispoziţiei Primarului privind modificarea sau după caz încetarea dreptului la ajutorul de încălzire cu lemne pentru persoanele beneficiare de ajutor social începând cu luna următoare celei în care a intervenit modificarea ;
– Necomunicarea către titular a dispoziţiei de modificare, încetare a dreptului de ajutor de încălzire în termen de 5 zile de la data emiterii;
– Neemiterea dispoziţiilor privind stabilirea dreptului la ajutorul de încălzire pentru beneficiarii de ajutor social şi netransmiterea acestora către titular până la 30 septembrie a fiecărui an;
– Neefectuarea plăţii ajutoarelor de încălzire cu lemne pentru beneficiarii de ajutor social până la data de 30 octombrie a fiecărui an;
– Neemiterea dispoziţiei de recuperare a ajutorului de încălzire cu lemne primit necuvenit de către beneficiarii de ajutor social începând cu luna următoare încetării dreptului de ajutor social ;
– Nedepunerea de către titularul alocaţiei de susţinere a familiei din 3 în 3 luni a Declaraţiei pe propria răspundere privind componenţa familiei şi veniturile realizate de membrii acesteia;
Toate misiunile de audit realizate în anul 2013 s-au finalizat prin întocmirea unui Raport de audit intern care a fost prezentat d-lui Primar pentru luare la cunoştinţă şi aprobarea recomandărilor făcute de auditorul public intern. În cursul anului 2013 nu au fost cazuri în care recomandări făcute de auditor să nu fie aprobate de către d-l Primar sau refuzate de la implementare de către cei auditaţi.
Pentru întreaga activitate desfăşurată în cursul anului 2013, auditorul intern a întocmit Raportul privind activitatea de audit intern pe anul 2013, raport înregistrat sub numărul 749/28.01.2014. Acest Raport anual, conform prevederilor legale a fost depus la DGRFP Timişoara sub nr. 4949/29.01.2014 şi la Camera de Conturi Arad sub numărul 487/26.03.2014.
Consilierul juridic din cadrul aparatului permanet din cadrul Consiliului local a asigurat în anul 2013 asistenţă juridică şi reprezentare juridică în dosarele cauzelor aflate pe rolul instanţelor de judecată atât pentru Consiliul local Şiria, Primarul comunei Şiria, Comisia locală pentru stabilirea dreptului de proprietatea a terenurilor Şiria, Comuna Şiria şi Primăria comunei Şiria când au avut calitatea de parte în litigiu. În acest sens a asigurat înregistrarea cauzelor, prezenţa la dezbateri, întocmirea actelor şi documentaţiilor care au fost depuse la dosarele cauzelor. Au fost înregistrate în anul 2013 un număr de 22 dosare, şi în plus au fost gestionate un număr de 10 dosare provenite din anul 2011 aflate pe rolul instanţelor de judecată, un total de 32 dosare. Majoritatea având ca obiect fond funciar, respectiv, reconstituirea dreptului de proprietate în natură, rectificare titluri de proprietate, radieri din anexa la legile fondului funciar, restul cu diverse obiecte (rezilieri contracte, actiuni in constatare, revendicare imobiliară, contencios administrativ etc).
În anul 2013, consilierul juridic din cadrul aparatului permanent din cadrul Consiliului local a participat la întocmirea proiectelor de hotărâri, dispoziţii, regulamente sau instrucţiuni, alături de secretarul comunei Şiria precum şi a oricăror acte cu caracter normativ care sunt în legătură cu Consiliul local, ale conducerii executivului şi la ducerea la îndeplinire a hotărârilor Consiliului Local sub coordonarea primarului. Astfel, au fost aduse la cunoştinţă publică hotărârile cu caracter normativ şi au fost comunicate persoanelor interesate hotărârile cu caracter individual.
Au fost avizate contractele încheiate de Comuna Şiria cu persoane juridice sau fizice. S-a acordat viza CFP pentru contractele încheiate cu persoane juridice şi fizice.Deasemenea s-a acordat asistentă juridică compartimentelor de specialitate din cadrul aparatului propriu al Primăriei comunei Şiria cât şi cetăţenilor, la cererea acestora, în cadrul programului cu publicul, în probleme ce privesc direct relaţia cu Primăria. În cadrul comisiei locale de fond funciar s-a asigurat asistenţa juridică necesară, prin participarea la şedinţele de lucru ale comisiei şi la întocmirea dosarelor cererilor, completarea lor.
S-au comunicat în jur de 80 de adrese de corespondenţă cu diferite instituţii şi persoane fizice. Faţă de acestea s-a comunicat instanţelor de judecată stadiul executării mandatelor de muncă în folosul comunităţii.
La nivel de instituţie s-a implementat Registrul Electoral, sub coordonarea Autorităţii Permanente Electorale, privind lista electorală permanentă care cuprinde alegători cu drept de vot din comuna Şiria.
Din perspectiva politico-administrativă, primarul asigură respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale cetăţeneşti, a prevederilor Constituţiei, precum şi punerea în aplicare a legilor, decretelor Preşedintelui României, a hotărârilor şi ordonanţelor guvernamentale. Primarul dispune măsurile necesare şi acordă sprijin pentru aplicarea ordinelor şi instrucţiunilor ministeriale şi ale autorităţilor administraţiei publice centrale, precum şi a hotărârilor Consiliului Judeţean.
Pentru îmbunătăţirea continuă şi dezvoltarea comunei Şiria printr-o muncă ordonată şi responsabilă, ne propunem atingerea obiectivelor fundamentale ale instituţiei şi în anii viitori.

III. Realizarea indicatorilor de performan pe anul 2013

Principalele venituri incasate in anul 2013
Buget local
Situaţia execuţiei veniturilor pentru anul 2013:
– bugetul local debit 2013 – 7707379 lei, rămăşiţă din anii precedenţi 951970 lei, încasări aferente realizate 7713415 lei , stingeri pe alte căi 3156 lei ; Procentul de încasare/total este de 89.04 %;
– venituri proprii şi subvenţii, debit 2013 – 578598 lei, rămăşiţă din anii precedenţi 60460 lei, încasări aferente realizate 563598 lei;
Din încasările bugetului local în sumă totală de 7713415 lei avem venituri proprii in suma de 4590091 lei din care :
– 110522 lei impozit pe venit din transf propr. Imob
– 929225 lei impozite şi taxe pe proprietate
– 87327 lei taxa mijloace de transport
– 14 lei alte impozite şi taxe fiscale
– 139576 lei concesiuni şi inchirieri
– 204305 lei venituri din taxe administrative
– 162979 lei amenzi
– 1534 lei diverse venituri
– 1950 lei venituri din vanzarea unor bunuri aparţinând domeniului privat
Plăţile din bugetul local în sumă totală de 7922223 lei au fost efectuate pentru:
– Cheltuieli de personal 2879972 lei din care pentru invăţământ 1947510 lei şi asistenţi personali 266118 lei.
– Cheltuieli materiale 1685456 lei
– Transferuri către instituţii de asistenţă persoane vârstnice si intre unitati ale administratie publice în sumă totală de 121614 lei
– Alte transferuri 36823 lei
– Proiect fonduri externe nerambursabile suma de 87475 lei
– Ajutoare sociale 272354 lei
– Sport şi servicii culturale 132633 lei
– Investiţii 2705896 lei
– Recuperări din anii precedenţi -0 lei
Se va utiliza excedentul bugetar al anului 2013, rămas neutilizat la încheierea exerciţiului bugetar în sumă de 1125817.71 lei;
În urma lucrării de inventariere anuală la 31.12.2013 comisia de inventariere a propus pentru casare obiecte de inventar în valoare de 121927.5 lei , mijloace fixe în valoare de 2988.65 lei .

STRUCTURA PERSONALULUI

Structura personalului angajat din cadrul unitatii administrativ teritoriala Comuna Siria :
– functionari publici 15 persoane
din care:
cu studii superioare 12 persoane
cu studii medii 3 persoane
posturi vacante functionari publici 11 persoane
– personal contractual 18 persoane
din care :

cu studii superioare 5 persoane
cu studii medii 13 persoane

posturi vacante personal contractual 7 persoane
– asistenti personali 19 persoane
– reprezentanti legali pentru persoanele cu handicap 38 persoane

Personalul didactic , nedidactic si auxiliar din invatamantul preuniversitar de stat de pe raza Comunei Siria – 65 pers
din care :
– profesori 25 pers
– invatatori 18 pers
– educatori 8 pers
– nedidactic 11 pers
– auxiliar 3 pers

PRIMAR,
Ing. Bot Valentin

print