privind starea economico – socială şi de mediu a unităţii administrativ -teritoriale, întocmit în temeiul art.63, alin.3 din Legea nr.215/2001, a administraţiei publice locale, republicată

Primarul reprezintă autoritatea executivă a administraţiei publice locale, activitatea sa fiind reglementată prin Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare.
Relaţia dintre primar, în calitate de autoritate executivă a administraţiei publice locale, şi consiliul local, în calitatea sa de autoritate legislativă a administraţiei publice locale, se defineşte prin modul de desfăşurare a şedinţelor ordinare şi extraordinare ale consiliului local, ale cărei date le stabileşte primarul, convocând în acelaşi timp, consilierii locali la şedinţele astfel stabilite, prin intermediul secretarului comunei Şiria cu atribuţii stabilite de lege în acest sens. Primarul are dreptul de a iniţia proiecte de hotărâre, participă la şedinţele consiliului local şi are dreptul să îşi exprime punctul de vedere asupra tuturor problemelor supuse dezbaterii, fără a avea drept de vot.
Primarul reprezintă comuna în relaţiile cu alte autorităţi publice, cu persoanele fizice sau juridice române sau străine, precum şi în justiţie.
Primarul este reprezentant al statului în localitatea în care a fost ales, prin exercitarea atribuţiilor de autoritate tutelară şi de ofiţer de stare civilă, a sarcinilor ce îi revin din actele normative privitoare la recensământ, la organizarea şi desfăşurarea alegerilor, la luarea măsurilor de protecţie civilă, precum şi a altor atribuţii stabilite prin lege. În această calitate de reprezentant al statului, primarul poate solicita Instituţiei Prefectului şi implicit serviciilor deconcentrate, subordonate acesteia, ajutorul în cazuri ce nu pot fi soluţionate exclusiv prin intermediul aparatului propriu de specialitate.
Din punct de vedere economico-financiar, primarul întocmeşte proiectul bugetului local şi contul de încheiere al exerciţiului bugetar şi le supune aprobării consiliului local. De asemenea, verifică, din oficiu sau la cerere, încasarea şi cheltuirea sumelor din bugetul local şi comunică cele constatate consiliului local, exercită funcţia de ordonator principal de credite şi răspunde de inventarierea şi administrarea bunurilor care aparţin domeniului public şi domeniului privat al comunei, oraşului sau municipiului.
Astfel : – bugetul iniţial de venituri al comunei Şiria aferent anului 2014, cu suma de 10.072.610 lei şi bugetul iniţial de cheltuieli al comunei Şiria aferent anului 2014, cu suma de 10.972.610 lei a fost aprobat prin HCL nr.17/31.01.2014;
– bugetul local de venituri pentru activităţile finanţate integral din venituri proprii si activităţilor finanţate parţial din venituri proprii, aferent anului 2014 in suma de 337.000 lei şi bugetul local de cheltuieli pentru activităţile finanţate integral din venituri proprii si activităţilor finanţate parţial din venituri proprii, aferent anului 2014 in suma de 721.000 lei a fost aprobat prin HCL nr.18/31.01.2014;

Cu privire la activitatea de executare silită, a consilierului juridic, din cadrul acestui birou a:
-efectuat 4840 lucrari de corespondenta ;
– afisat 438 acte administrative ;
-intocmit si comunicat a 4120 somatii si titluri executorii pe OG 92/2003;
-redactat si comunicat a 216 raspunsuri la solicitari de informatii pentru executori judecatoresti sau alte solicitari adresate biroului financiar contabil -predare cu borderou de corespondenta;
-407 verificari acte de dobindire autovehicule sau vize aplicate pe fisele autovehiculelor;
-intocmit 43 dosare insolvabilitate cu verificarile prevazute de lege- adrese la ITM, CJP, banci, verificari in sistemul informatic si teren;
– in 174 dosare de insolvabilitate intocmite anterioar anului 2014 am efectuat verificarile prevazute de lege – adrese la ITM, CJp, banci, verificari in sistemul informatic si teren ;
-intocmit 3 dosare de executare imobiliara;
-aplicat 1 sechestru mobiliar;
-întocmit 233 dosare poprire;
-tinerea evidentei urmaririi contribuabililor aflati in procedura de executare silita din anii anteriori si anul 2014 ;
-aplicat viza CFP pe 12 acte supuse verificarii;
-intocmit actele necesare reprezentarii in instanta sau in relatiile cu lichidatorii pentru reprezentarea Comunei Siria in 27 dosare in procedura insolventei sau plingeri.

În temeiul art. 68 alin.1 din Legea nr.215/2001, republicată în exercitarea atribuţiilor sale primarul emite dispoziţii cu caracter normativ sau individual, iar în cursul anului 2014, primarul comunei Şiria a emis un număr de 699 dispoziţii.
Referitor la relaţia cu consiliul local, primarul asigură aducerea la îndeplinire a hotărârilor consiliului local. De asemenea, primarul poate propune consiliului local consultarea populaţiei, prin referendum, cu privire la problemele locale de interes deosebit pentru a lua măsurile pentru organizarea acestei consultări în baza hotărârii consiliului şi a condiţiilor prevăzute de lege.
Prin grija secretarului, s-au transmis în termenul legal actele normative emise de primar şi consiliul local, în vederea exercitării controlului de legalitate, Instituţiei Prefectului – Judeţul Arad.
În anul 2014 au avut loc un număr de 25 şedinţe din care 12 şedinţe ordinare 5 şedinţe extraordinare și 6 şedinţe de îndată a Consiliului Local Şiria .Consiliul local Şiria a adoptat în total un număr de 199 de hotărâri, cu caracter normativ şi individual. Proiectele de hotărâre au fost iniţiate de primarul comunei Şiria și 2 proiecte de consilierul local Priescu Marcel.
Cu privire la cele mai importante hotărâri ale Consiliului local Şiria pe anul 2014, arătăm următoarele:
-s-au aprobat: Programul de măsuri privind gospodărirea localitaţilor comunei Şiria în anul 2014; aprobarea structurii reţelei şcolare de pe raza comunei Şiria pentru anul şcolar 2014-2015; aprobarea participării Consiliului Local Șiria la Programul Național de Dezvoltare Rurala, Axa IV LEADER, masura 413.22 – “Renovarea, dezvoltarea satelor; aprobarea memoriului justificativ pentru investiţia ,,Achiziție utilaje in comuna Șiria, județul Arad”; privind însușirea propunerii de prelungire a termenului de realizare și finalizare a sistemului de distrubiție a gazelor naturale în comuna Șiria, înaintată de SC GAZ VEST SA; aprobarea regulamentul de organizare si functionare pentru îmbunătăţirea activităţilor de gospodărire, curăţenie, întreţinere, păstrarea ordinii publice în comuna; aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI) pentru investiția ,,Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii agricole, prin modernizarea de gricole de exploataţie existente in comuna Şiria, judetul Arad, etapa II”; aprobarea Planului tehnic de întreținere și îmbunătățire a pajiștilor aparținând Consiliului Local al Comunei Şiria, pentru anul 2014; alocarea unei sume de bani în vederea organizării manifestărilor ocazionate de Ziua Eroilor în data de 29.05.2014; aprobarea contului anual de execuţie pentru exerciţiului bugetar 2013; atribuirea de denumiri unor străzi din comuna Șiria; participarea comunei Şiria la Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale – Domeniul major de intervenţie 3.4 – Reabilitarea/ modernizarea/ dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă cu proiectul „Reabilitare şi modernizare Şcoala generală clasele I-VIII, Galşa; instrumentarea Proiectului „ÎMBUNĂTĂŢIREA INFRASTRUCTURII AGRICOLE, PRIN MODERNIZAREA DE DRUMURI AGRICOLE DE EXPLOATAŢIE EXISTENTE PE TERITORIUL COMUNEI ŞIRIA ETAPA II”, in vederea accesării Programului Național de Dezvoltare Rurală Măsura 411.25, AXA IV LEADER de către COMUNA SIRIA; alocarea unei sume în vederea organizării manifestării „Sărbătoarea vinului în Podgorie ed. a VI – a” în data de 07.09.2014; participarea Consiliului Local Siria la Programul National de Dezvoltare Rurala, Axa IV LEADER, masura 413.22 – “Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale”, cu proiectul „ACHIZIȚIONARE BULDOEXCAVATOR PENTRU COMUNA ȘIRIA, JUD. ARAD”; aprobarea Memoriului Justificativ pentru investiţia ,,ACHIZIȚIONARE BULDOEXCAVATOR PENTRU COMUNA ȘIRIA, JUD. ARAD”; aprobarea proiectului de hotărâre privind atribuirea denumirii „Ioan Petreanu” Căminului Cultural din localitatea Mîsca; aprobarea documentaţiei faza P.U.Z. a lucrării „ Zonă de servicii în turism și agrement” şi R.L.U. aferent, extravilan Galșa, beneficiar I.I. Ivan Marin Gheorghe „IVN; solicitarea prelungirii Scrisorii de Garantare de la FNGCIMM SA IFN in valoare de 268.495,70 lei; aprobarea impozitelor și taxelor locale aferente anului 2015; aprobarea taxelor pentru susținerea SVSU Șiria în anul 2015; aprobarea raportului de reevaluare a bunurilor concesionate SC Compania de Apă Arad SA.

În anul 2014 Secretarul comunei Şiria, a acordat audienţă cetăţenilor, a convocat şedinţele de consiliu, a redactat proiectele de hotărâre, a vizat de legalitate hotărârile Consiliului local Şiria, a întocmit dosarul şedinţelor de consiliu,a acordat viza CFP pe contractele de servicii, lucrării, furnizare încheiate de instituţia noastră cu terţi, a întocmit răspuns la cererile supuse spre aprobare Consiliului Local Şiria şi a altor cereri adresate direct Primăriei, a desfăşurat activitate în Comisia locală de fond funciar Şiria etc.
Privind activitatea de resurse umane a desfăşurat următoarele activităţi:
– a întocmit raportul anual de perfecţionare profesională a funcţionarilor publici;
– a întocmit raportul privind respectarea normelor de conduită de către funcţionarii publici şi implementarea procedurilor disciplinare;
– s-a înregistrat şi trimis la Agenţia Naţională de Integritate declaraţiile de avere şi de interese ale funcţionarilor publici şi aleşilor locali;
– s-au modificat şi actualizat fişele de post a unor angajaţi din cadrul Primăriei comunei Şiria;
– s-a actualizat registrul general de evidenţă a salariaţilor;
– s-a actualizat Regulamentul de organizare şi funcţionare a aparatului de specialitate al primarului comunei Şiria.

În temeiul art. 63, alin. 2 din Legea nr. 215/2001 republicată, primarul îndeplineşte funcţia de ofiţer de stare civilă şi de autoritate tutelară. În anul 2014 în cadrul compartimentului de asistenţă socială şi autoritate tutelară am desfăşurat următoarele activităţi:
Au fost întocmite un număr de:
-93 dosare pentru acordarea alocaţiei de stat pentru copii;
– 36 dosare pentru acordarea indemnizaţiei pentru creşterea copilului până la doi ani/ trei ani (în cazul copilului cu handicap);
– 17 dosare pentru acordarea ajutorului pentru încălzire populaţie (finalizate prin punerea în plată – state de plată).
Au fost gestionate (preluări, anchete sociale, puneri în plată, suspendări, modificări) un număr de 92 dosare pentru acordarea alocaţiei pentru susţinerea familiei.
Au fost reevaluate un număr de 17 plasamente pentru copii, rămânând în plată 16 plasamente
Au fost reevaluate un număr de 221 dosare persoane cu handicap gradul mediu şi accentuat (anchete sociale, întocmiri dosare, depuneri cu borderou la D.G.A.S.P.C.Arad)
S-au întocmit anchete sociale în vederea încredinţării copiilor la familiile cu acţiuni de divorţ.
S-au întocmit anchete sociale pentru copiii cu măsură de protecţie specială.
S-au întocmit anchete sociale la solicitarea unor instituţii.
Au fost distribuite ajutoare comunitare la un număr de 1158 beneficiari.

Asistenţă socială:
Pe parcursul anului 2014 compartimentul de asistenţă socială (ajutor social) şi arhivă a desfăşurat următoarele activităţi:
– au fost întocmite un număr de 176 dosare de ajutor social (preluari,anchete sociale, stabilire plata)
– au fost reevaluate si gestionate (cererea declaratie si anchete sociale efectuate la 3 luni, suspendari, modificari, incetari) toate dosarele de ajutor social aflate în plată.
– au fost intocmite lunar situatiile cu beneficiarii ajutorului social pentru modificare, suspendare, incetare, la Agentia Judeteana pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Arad.
– a fost intocmit statul de plata pentru 81 persoane beneficiare de ajutor pentru incalzire, Legea 416/2001.
– s-a intocmit lunar tabelul cu orele munca stabilite pentru a fi prestate de beneficiarii de ajutor social (47 persoane)
– s-au verificat persoanele care nu au efectuat orele de munca si au fost propuse pentru suspendare
– s-au efectuat anchetele sociale pentru persoanele cu handicap gradul”grav” si pentru asistentii personali ai acestora.
– Referitor la activitatea de arhivă, s-au eliberat adeverinte cu vechimea in munca pentru un număr de 45 solicitanti.

Prin intermediul compartimentului de stare civilă din cadrul Primăriei comunei Şiria au fost întocmite 173 de acte, din care acte de naştere 45 din care 42 de transcrieri, 2 înregistrare tardivă ,56 de căsătorie şi 72 de deces; au fost eliberate 281 certificate de stare civilă eliberate din arhiva proprie şi 180 certificate solicitate de la alte primării; au fost primite şi operate 613 de menţiuni; au fost operate 19 sentinţe de divorţ; au fost eliberate 68 livrete de familie şi au fost întocmite 4 rectificări de acte;; au fost eliberate un număr de 62 de extrase de uz oficial pentru Judecătorie, Notari Publici, Poliţie, Parchet; 2 divorţuri şi 1 dosar de schimbăre de nume, 2 divorțuri pe cale administrativă; extrase multiligve nouă naștere 10, căsătorii 6, deces 1.

Serviciul Administrativ, pază, întreţinere şi transport din cadrul Primăriei comunei Şiria a desfăşurat următoarea activitate în anul 2014:
– S-a întocmit zilnic F.A.Z.-urile la toate autoturismele şi utilajele aflate în parcul auto al Primăriei comunei Şiria;
– S-a verificat consumul de combustibil pentru a nu fi depăşită limita stabilită de lege;
– S-a coordonat activitatea de transport din cadrul Primăriei comunei Şiria și s-au actualizat documentele necesare;
– S-a asigurat întreţinerea şi verificarea autoturismelor şi utilajelor pentru a funcţiona în condiţii normale;
– S-a pus la dispoziţia personalului responsabil cu curăţenia, materialele necesare întreţinerii sediului Primăriei comunei Şiria și al instituțiilor din subordine;
Din punct de vedere edilitar şi gospodăresc, primarul ia măsuri pentru elaborarea planului urbanistic general al localităţii şi îl supune aprobării consiliului local asigurând respectarea prevederilor acestuia, precum şi ale planurilor urbanistice zonale. Organizează evidenţa lucrărilor de construcţii din localitate, asigură întreţinerea şi reabilitarea drumurilor publice, proprietatea localităţii, instalarea semnelor de circulaţie rutieră, desfăşurarea normală a traficului rutier şi pietonal, conform legii şi exercită controlul asupra activităţilor din târguri, pieţe, oboare, locuri şi parcuri de distracţii luând măsuri operative pentru buna funcţionare a acestora.
În anul 2014, serviciul de urbanism şi administrarea domeniului public şi privat din cadrul Primăriei comunei Şiria a desfăşurat următoarele activităţi specifice:
– au fost emise 51 autorizaţii de construire,
– au fost emise 12 autorizaţii de desfiinţare,
– au fost emise 89 certificate de urbanism,
– au fost întocmite procese-verbale de recepţie pentru lucrările finalizate şi regularizări de taxă pentru taxa de autorizare a acestor lucrări;
– s-au eliberat certificate de edificare a construcţiei în vederea înscrierii acesteia în Cartea Funciară;
– s-au eliberat certificate de nomenclatură stradală;
– s-au întocmit rapoartele statistice specifice compartimentului (lunare, trimestriale şi anuale) în vederea comunicării la Direcţia judeţeană de Statistică Arad
– s-au întocmit situaţii lunare şi trimestriale în vederea comunicării acestora la Inspectoratul Judeţean în Construcţii Arad;
– soluţionarea adreselor transmise de diferite instituţii;
– soluţionarea cererilor, sesizărilor şi reclamaţiilor formulate de către cetăţeni;
– inventarierea bunurilor aparţinând domeniului public şi domeniului privat;
– urmărirea derulării contractelor de lucrări şi a contractelor de prestări servicii.

Compartimentul agricol din cadrul primăriei Şiria are ca activitate ţinerea la zi a evidenţelor agricole, pe proprietari şi categorii de folosinţă a terenurilor, reconstituirea dreptului de proprietate pentru terenurile agricole şi forestiere, atât pentru persoanele fizice cât şi pentru persoanele juridice.
În acest sens în anul 2014 compartimentul agricol a desfăşurat următoarele activităţi specifice:
– conducerea registrelor agricole 2010-2014 , pentru toate localităţile componente ale comunei, potrivit HGR nr.1632/2009 şi Ordinul nr. 1998/2010, privind registrul agricol a următoarelor date: componenţa gospodăriei, terenuri în proprietate, modul de utilizare a suprafeţei agricole pe raza localităţii, pomi fructiferi(în livezi şi răzleţi), suprafeţe amenajate pentru irigat, animale domestice (situaţia la începutul anului anului),evoluţia animalelor în cursul anului, utilaje şi instalaţii agricole şi mijloace de transport existente, construcţii pe raza localităţii;
– au fost eliberate un număr de 170 carnete de producător, pentru fiecare carnet întocmindu-se şi proces verbal cu suprafeţele cultivate şi destinate comercializării;
– eliberarea de adeverinţe din registru agricol pentru obţinerea ajutorului de încălzire, ajutor social, burse şcolare, persoane cu handicap, adeverinţe pentru calcularea impozitului pe venit, adeverinţe pentru subvenţiile din agricultură;
– au fost ajutaţi şi îndrumaţi deţinătorii de terenuri (fermieri) pentru identificarea blocurilor fizice (parcele) în vederea depunerii cererilor pentru schemele de sprijin pe suprafaţă, la APIA Arad, Sîntana şi Lipova, şi am eliberat adeverinţe pentru APIA;
– au fost înregistrate un număr de 504 contracte de arendă şi acte adiţionale ca contractele de erendă în registru special;
– s-au completat rapoartele statistice specifice compartimentului şi s-au efectuat sondaje statistice în agricultură;
– verificarea planurilor parcelare în vederea întabulării în cartea funciară a terenurilor agricole din titlurile de proprietate pentru avizarea acestora de către primar.

La nivelul U.A.T. Șiria , structura de audit public intern este constituită la nivel de compartiment , în directa subordonare a d-lui Primar. Activitatea compartimentului de audit public intern se desfăşoară, în principal , pe baza Planului de audit public intern, elaborat anual în funcţie de evaluarea riscului asociat activităţilor din cadrul instituţiei, sugestiile conducerii Primăriei.
În cursul anului 2014, conform Planului de audit public intern nr. 9756/ 29 noiembrie 2013 , plan aprobat de către d-l Primar prin Dispoziţia nr. 873/10.12.2013 au fost realizate un număr de 4 misiuni de audit intern după cum urmează : 2 misiuni de audit intern pe funcțiile suport și 2 misiuni de audit intern pe funcțiile specifice . Misiunile de audit intern realizate în anul 2014 pe funcțiile suport sunt :
– Misiunea de audit intern privind sistemele informatice;
– Misiunea de audit intern privind alocarea creditelor bugetare;
Misiunile de audit intern realizate în anul 2014 pe funcțiile specifice sunt :
– Misiunea de audit intern privind evaluarea activității de investiții;
– Misiunea de audit intern privind evaluarea activității unităților de învățământ preuniversitar de pe raza Comunei Șiria;
În cadrul misiuniilor de audit intern realizate în anul 2014 pe funcțiile suport principalele obiective auditate au fost următoarele :

* Elaborarea și fundamentarea Proiectului de buget local propriu pe anul 2013 , precum și autorizarea , legalitatea și necesitatea modificărilor aduse prevederilor inițiale ale bugetului UAT Șiria;
* Respectarea principiilor și regulilor bugetare pe anul 2013 ;
* Deschiderea, repartizarea și modificarea creditelor bugetare – Cererea de deschidere a creditelor bugetare ;
Dispoziția bugetară pentru repartizarea creditelor bugetare;
Virarea de credite bugetare ;
* Contabilitatea analitică a creditelor bugetare pe anul 2013;
* Verificarea politicii manageriale privind achiziția de tehnică și aplicații informatice adecvate UAT Șiria;
* Verificarea modului în care programele informatice implementate răspund cerințelor impuse de cadrul normativ ;
* Verificarea eficacității pârghiilor de control implementate cu privire la sistemele de securitate a datelor și informațiilor;

În cadrul misiunilor de audit intern realizate în anul 2014 pe funcțiile specifice principalele obiective auditate au fost următoarele :
* Planificarea investițiilor Comunei Șiria pe anii 2012 și 2013;
* Realizarea investițiilor proprii la nivelul Comunei Șiria ;
* Evaluarea sistemului de control intern / managerial privind activitatea de investiții;
* Modul de elaborare și aprobare a Bugetului unității de învățământ preuniversitar;
* Modul de utilizare a sumelor alocate prin Buget în anul 2013;
* Evaluarea SCMI la nivelul Școlii Gimnaziale ”Ioan Slavici” Șiria;

Consilierul juridic din cadrul aparatului permanet din cadrul Consiliului Local Șiria a asigurat în anul 2014 asistenţă juridică şi reprezentare juridică în dosarele cauzelor aflate pe rolul instanţelor de judecată atât pentru Consiliul local Şiria, Primarul comunei Şiria, Comisia locală pentru stabilirea dreptului de proprietatea a terenurilor Şiria, Comuna Şiria şi Primăria comunei Şiria când au avut calitatea de parte în litigiu. În acest sens a asigurat înregistrarea cauzelor, redactarea și înaintarea acțiunilor promovate de instituție, prezenţa la dezbateri, întocmirea actelor şi documentaţiilor care au fost depuse la dosarele cauzelor. Au fost înregistrate în anul 2014 un număr de 27 dosare şi în plus au fost gestionate un număr de 17 dosare provenite din anul 2013 aflate pe rolul instanţelor de judecată, un total de 44 dosare. Dosarele au avut ca obiect fond funciar, respectiv, reconstituirea dreptului de proprietate în natură, rectificare titluri de proprietate, radieri din anexa la legile fondului funciar, rezilieri contracte, actiuni in constatare, revendicare imobiliară, contencios administrativ, înlocuire amendă contravențională cu muncă în folosul comunității etc).
În anul 2014, consilierul juridic din cadrul aparatului permanent din cadrul Consiliului local a participat la întocmirea proiectelor de hotărâri, dispoziţii, regulamente sau instrucţiuni, alături de secretarul comunei Şiria precum şi a oricăror acte cu caracter normativ care sunt în legătură cu Consiliul local, ale conducerii executivului şi la ducerea la îndeplinire a hotărârilor Consiliului Local sub coordonarea primarului. Astfel, au fost aduse la cunoştinţă publică hotărârile cu caracter normativ şi au fost comunicate persoanelor interesate hotărârile cu caracter individual.
Au fost avizate contractele încheiate de Comuna Şiria cu persoane juridice sau fizice. S-a acordat viza CFP pentru contractele încheiate cu persoane juridice şi fizice.Deasemenea s-a acordat asistentă juridică compartimentelor de specialitate din cadrul aparatului propriu al Primăriei comunei Şiria cât şi cetăţenilor, la cererea acestora, în cadrul programului cu publicul, în probleme ce privesc direct relaţia cu Primăria. În cadrul comisiei locale de fond funciar s-a asigurat asistenţa juridică necesară, prin participarea la şedinţele de lucru ale comisiei şi la întocmirea dosarelor cererilor, completarea lor.
S-au comunicat în jur de 150 de adrese de corespondenţă cu diferite instituţii şi persoane fizice. Faţă de acestea s-a efectuat corespondență cu Poliția comunală Șiria și instanţele de judecată cu privire la mandatelor de muncă în folosul comunităţii.Totodată s-a impus stabilirea unor activității persoanelor condamnate penal care efectuează muncă neremunerată în folosul comunității, pe raza comunei Șiria, purtând corespondență cu Serviciul de Probațiune Arad.
S-a actualizat Registrul Electoral în care sunt înscriși alegători cu drept de vot din comuna Şiria și s-au efectuat radieri ale persoanelor decedate cu domiciliul în comuna sau în altă localitate, în condițiile legii.

Din perspectiva politico-administrativă, primarul asigură respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale cetăţeneşti, a prevederilor Constituţiei, precum şi punerea în aplicare a legilor, decretelor Preşedintelui României, a hotărârilor şi ordonanţelor guvernamentale. Primarul dispune măsurile necesare şi acordă sprijin pentru aplicarea ordinelor şi instrucţiunilor ministeriale şi ale autorităţilor administraţiei publice centrale, precum şi a hotărârilor Consiliului Judeţean.
Pentru îmbunătăţirea continuă şi dezvoltarea comunei Şiria printr-o muncă ordonată şi responsabilă, ne propunem atingerea obiectivelor fundamentale ale instituţiei şi în anii viitor.

PRIMAR,
Ing. Bot Valentin

print